Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 03. 12. 2023  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


FAQ - často kladené otázky * Zkratky používané při posuzování vlivů na životní prostředí
Mgr. Ivana Paukertová - FAQ - často kladené otázky - 14. 08. 2009 (10640 přečtení)

Otázka: Co znamená PUPFL, EVL, OOP ?Otázka: Můžete mi prosím říct, co znamená PUPFL, EVL, OOP ?

Odpověď: Připravila jsem seznam zkratek často používaných při procesu posuzování vlivů a v ochraně přírody.

 

AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

CBD - úmluva o biologické rozmanitosti

CENIA - Česká informační agentura životního prostředí

CHKO – chráněná krajinná oblast

CHLÚ - chráněné ložiskové území

CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod

ČBÚ - Český báňský úřad

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí

DP - dobývací prostor

DUR - dokumentace k územnímu řízení

EHS - Evropské hospodářské společenství

EEA - Evropská agentura pro životní prostředí

EIA – posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (z anglického Environmental Impact Assessment)

EMAS - systém environmentálního řízení a auditu

EVL – evropsky významná lokalita (§ 3 odst. 1, písm. o) ZOPK)

EVVO - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění

KES - koeficient ekologické stability

KRNAP - Krkonošský národní park

KÚ – krajský úřad

LHP - lesní hospodářský plán

MCHÚ - maloplošná chráněná území

MZe - Ministerstvo zemědělství

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

NP – národní park

NPP - národní přírodní památka

NPR - národní přírodní rezervace

OOP – orgán ochrany přírody

OP - Operační program

PHO - pásmo hygienické ochrany

PO – ptačí oblast (§ 45e ZOPK)

PP - přírodní památka

PPK - Program péče o krajinu

PR - přírodní rezervace

PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa

SEA – strategické posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí

SCHKO - Správa chráněné krajinné oblasti

SZ – zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a sta­vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

ÚP - územní plán

ÚPD – územně plánovací dokumentace

ÚSES - územní systém ekologické stability (§ 3 ZOPK)

ÚÚR - Ústav územního rozvoje

VCHÚ - velkoplošná chráněná území

VKP - významný krajinný prvek (§ 3 ZOPK)

ZCHÚ - zvláště chráněné území

ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

ZPV – zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

ŽP - životní prostředí

 

Další zkratky týkající se životního prostředí na CENIA

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi


Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.