Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 29. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Zjišťovací řízení
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (9920 přečtení)

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. zavádí významné změny zjišťovacího řízení. Usiluje-li oznamovatel o negativní závěr zjišťovacího řízení, je potřeba již do oznámení pečlivě a odborně zapracovat všechny podmínky a opatření vztahující se k průběhu a způsobu provádění záměru. Více v článku.Průvodce investora procesem EIA

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody

2. Oznámení

3. Zjišťovací řízení

4. Dokumentace

5. Posudek

6. Veřejné projednání

7. Závěrečné stanovisko

Časový průběh procesu EIA

  

Povinnosti investora: Řídit se závěrem zjišťovacího řízení. Pokud proces posouzení pokračuje, nechat zpracovat požadované studie a doplnit požadované informace do oznámení a poté předložit jako dokumentaci.

Cíl: Upřesnění informací, které je potřeba uvést do dokumentace (u záměrů z kategorie I. přílohy č. 1, posuzovaných vždy). Zjištění, zda bude nutné záměr posoudit v celém procesu posouzení (u záměrů z kategorie II. přílohy č. 1), Upřesnění informací týkajících se soustavy Natura 2000. Případně uznání oznámení s náležitostmi dokumentace (podané podle přílohy č. 4) za dokumentaci.

Příslušný úřad: Příslušný úřad podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV).

Průběh: K předloženému oznámení se mohou vyjádřit dotčené subjekty (správní úřady, samosprávní celky, orgány ochrany přírody) a veřejnost. Příslušný úřad vypořádá připomínky dotčených subjektů a veřejnosti a vypracuje písemný závěr zjišťovacího řízení, který zašle oznamovateli. V závěru zjišťovacího řízení příslušný úřad stanoví, co vše je potřeba do oznámení doplnit aby se oznámení mohlo stát dokumentací. V případě, že bylo podáno oznámení s náležitostmi dokumentace může příslušný úřad rozhodnout, že se oznámení pokládá za dokumentaci. U záměrů z kategorie II, tj. vyžadujících zjišťovací řízení příslušný úřad podle okolností rozhodne, zda bude záměr dále posuzován. 

Zákon: § 7 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, § 45i odstavec 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)


Přesné znění příslušných paragrafů: § 7 zákona 100/2001 Sb., § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Biologické hodnocení: § 67 zák 114/1992 Sb. a § 18 vyhlášky 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona  č. 114/1992 Sb.

Příslušný úřad si může vyžádat zpracování dalších variant, vypracování hlukové studie, rozptylové studie, biologického hodnocení, vyžádat si zpracování osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, stanovit nutnost biologického dozoru při realizaci, doplnění určitých údajů, které specifikuje, upřesnění technických parametrů nebo dopracování projektu z dalších hledisek.

V případě, že závěr zjišťovacího řízení nevyloučí vliv na evropsky významné lokality (EVL) a/nebo ptačí oblasti (PO) soustavy Natura 2000, doporučuji investorovi situaci konzultovat s autorizovanou osobu a podle výsledku této konzultace případně zvážit vypracování variant bez negativního vlivu (nebo s co nejmenším možnám negativním vlivem) i v tom případě, že je příslušný úřad nepožaduje. Vzhledem k tomu, že příslušný úřad má možnost vyžadovat zpracování variant ještě po zpracování posudku (na základě doporučení orgánu ochrany přírody, případně zpracovatele posudku), může si tím investor ušetřit čas.

V případě, že posouzení jednovariantního záměru skončí vydáním nesouhlasného závěrečného stanoviska z hlediska vlivů na evropsky významné lokality a/nebo ptačí oblasti a nebude naplněn § 45i odstavec 9, případně odstavec 10, musí být v rámci procesu předloženy nové varianty a tyto nové varianty musí projít celým procesem znovu od začátku (tj. musí být investorem požádáno o nové stanovisko orgánu ochrany přírody, podáno nové oznámení atd.). Proto doporučuji investorům věnovat variantám zvýšenou pozornost.

Příklad závěru zjišťovacího řízení (otevře se v novém okně).
Druhý příklad závěru zjišťovacího řízení (otevře se v novém okně).
Další příklady závěrů zjišťovacího řízení najdete v  Informačním systému EIA  (odkaz se otevře v novém okně).

 

Moje služby

-  zpracuji analýzu záměru z hlediska variant, analýzu střetovosti variant a navrhnu varianty optimální z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí i z hlediska investora

-  jako osoba s autorizací podle § 67 vám zpracuji biologické hodnocení

-  zajistím biologický dozor na vaší stavbě

Napište mi

Váš dotaz

nebo pošlete předběžnou objednávku

Další krok Průvodce: 4. Dokumentace


Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.