Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 27. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Zákony * Záměry vždy podléhající posuzování vlivů na životní prostředí
citace zákona - Zákony - 21. 08. 2009 (12414 přečtení)

Záměry vždy podléhající posuzování vlivů na životní prostředí jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v kategorii I v platném znění. U těchto záměrů musí vždy proběhnout celý proces posouzení - EIA.

Změny novelou 39/2015 červeně.KATEGORIE I (záměry vždy podléhající posouzení)    
ZÁMĚR Sloupec A Sloupec B
1.1 Trvalé nebo dočasné odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o ploše od 25 ha.   X
1.2 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud množství odebírané nebo převáděné vody přesahuje 100 mil. m3 za rok nebo pokud dlouhodobý průměrný průtoku v povodí, odkud se voda převádí, přesahuje 2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku. X  
1.3 Čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu 10 mil. m3/rok a více. X  
1.4 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, jestliže objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 10 mil. m3. X  
1.5 Čistírny odpadních vod s kapacitou nad 100 tis. ekvivalentních obyvatel a kanalizace pro více než 50 000 napojených obyvatel.   X
1.6 Projekty vodohospodářských úprav nebo jiných opatření ovlivňujících odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše nad 50 ha. X  

1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (l dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).
Zařízení k intenzívnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než:
a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000 místy pro slepice
b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo
c) 900 místy pro prasnice

  X
1.8 Kafilerie nebo veterinární asanační ústavy.   X
2.1 Těžba ropy v množství nad 50 t/den a zemního plynu v množství nad 50 000 m3/ den. X  
2.2 Těžba černého uhlí – nový dobývací prostor. X  
2.3 Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více.
Těžba ostatních nerostných surovin v novém dobývacím prostoru.
Těžba ostatních nerostných surovin na ploše nad 25 ha.
Těžba rašeliny na ploše nad 150 ha.
X X  
2.4 Úprava černého a hnědého uhlí - vsázka nad 3 mil. tun/rok.   X
2.5 Uran – těžba (včetně změny a ukončení těžby) a úprava uranové rudy (chemická úprava a jiné technologie, odkaliště a kalová pole). X  
3.1 Zařízení ke spalování paliv s tepelným výkonem nad 200 MW. X  
3.2 Zařízení s jadernými reaktory (včetně jejich demontáže nebo konečného uzavření) s výjimkou výzkumných zařízení, jejichž maximální výkon nepřesahuje l kW kontinuální tepelné zátěže. X  
3.3 Zařízení na konverzi, obohacování nebo výrobu jaderného paliva. X  
3.4 Zařízení určená pro zpracování vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva nebo vysoce aktivních radioaktivních odpadů. X  
3.5 Zařízení určená pro konečné uložení, konečné zneškodnění nebo dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a dále radioaktivních odpadů na jiném místě, než na kterém jsou vyprodukovány. X  
3.6 Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce od 15 km. X  
3.7 Dálkové produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce nad 20 km a průměru nad 800 mm. X  
4.1 Pražení, aglomerace a slinování (sintrování) kovových rud.   X
4.2 Zařízení k výrobě surového železa a oceli, včetně kontinuálního odlévání. X  
4.3 Zařízení k výrobě neželezných surových kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin pomocí metalurgických, chemických nebo elektrolytických procesů. X  
4.4 Povrchová úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m2/rok celkové plochy úprav. X  
5.1 Průmyslové závody na: X  
      a) výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů,
      b) výrobu papíru a lepenek s výrobní kapacitou vyšší než 200 tun za den.
6.1 Cementárny, vápenky nebo výroba magnezitu. X  
6.2 Zařízení k těžbě azbestu; zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahujících azbest: X  
     a) na azbestocementové výrobky s roční produkcí nad 20 tis. tun konečných výrobků,
     b) pro třecí materiály s roční produkcí nad 50 tun konečných výrobků,
     c) pro další používání azbestu nad 200 tun/rok.
7.1 Tepelné nebo chemické zpracování uhlí, popřípadě bitumenových břidlic, včetně výroby uhlíku vysokoteplotní karbonizací uhlí nebo elektrografitu vypalováním nebo grafitizací. X  
7.2 Rafinerie ropy nebo primární zpracování ropných produktů. X  
7.3 Zařízení k výrobě základních organických a anorganických chemikálií (například uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy, soli, chlór, amoniak, apod.). X  
7.4 Průmyslová výroba farmaceutických produktů chemickou nebo biochemickou cestou.   X
7.5 Zařízení k výrobě biocidů, pesticidů a průmyslových hnojiv.  X  
7.6 Zařízení k výrobě výbušin a regenerace nebo destrukce výbušných látek.   X
7.7 Zařízení na skladování ropy a ropných a chemických produktů s kapacitou nad 100 tis. tun. X  
7.8 Nové zařízení k výrobě oxidu titaničitého nebo zařízení k jeho výrobě, pokud je kapacita zvýšena o 15 tis. t/rok a více. X  
9.1 Novostavby železničních drah delší 1 km. X  
9.2 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou v délce 2 100 m a více. X  
9.3 Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic. X  
9.4 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic nebo místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo přeložek stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o délce 10 km a více. X  
9.5 Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad 1 350 tun. X  
10.1 Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů.
Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním.
X  
10.2 Zařízení k odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 t/rok.
Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-chemickou úpravou s kapacitou nad 100tun/den.
X  
11.1 Úložiště oxidu uhličitého. X  
11.2 Zařízení k zachytávání oxidu uličitého za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, a to ze zařízení, která vždy podléhají posuzování podle tohoto zákona, nebo ze zařízení o celkové roční kapacitě zachyceného oxidu uhličitého 1,5 megatuny nebo vyšší. X  

 

Zpět na Průvodce:

 Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA

Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.