Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Zákony * Záměry vyžadující zjišťovací řízení
citace zákona - Zákony - 22. 08. 2009 (13038 přečtení)

Záměry vyžadující zjišťovací řízení jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v kategorii II. U těchto záměrů proto vždy musí proběhnout zjišťovací řízení,  které stanoví, zda záměr podléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona.

Změny novelou 39/2015 červeně.KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)    
ZÁMĚR Sloupec A Sloupec B
1.1 Trvalé nebo dočasné odlesnění plochy nebo zalesnění nelesního pozemku na ploše od 5 do 25 ha.   X
1.2 Restrukturalizace pozemků v krajině, využívání neobdělávaných pozemků nebo polopřirozených oblastí k intenzivnímu zemědělskému využívání, uvedení zemědělské půdy do klidu na ploše od 10 ha.   X
1.3 Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha.   X
1.4 Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny.   X
1.5 Chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50 do 180 dobytčích jednotek (l dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).
Zařízení k intenzívnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (l dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti)(záměry neuvedené v kategorii I.)
  X
1.6 Rybníky určené k chovu ryb s obsádkou při zarybnění nad 10 t živé hmotnosti.   X
1.7 Přehrady, nádrže a jiná zařízení určená k zadržování nebo k akumulaci vody a v ní rozptýlených látek, pokud nepřísluší do kategorie I a pokud objem zadržované nebo akumulované vody přesahuje 100 000 m3 nebo výška hradící konstrukce přesahuje 10 m nad základovou spárou.   X
1.8 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil. m3 za rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, je od 200 do 2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku; čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m3 za rok.   X
1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.   X
2.1 Těžba uhlí nad 100 000 t/rok. X  
2.2 Lignit – těžba nad 200 000 t/rok.   X
2.3 Těžba a úprava rud včetně odkališť, kalových polí, hald a odvalů (chemické, biologické a jiné technologie). X  
2.4 Zvýšení povrchové těžby nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok. X  
2.5 Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha.
Těžba ostatních nerostných surovin na ploše od 5 do 25 ha; těřba rašeliny na ploše do 150 ha (záměry neuvedené v kategorii I.)
  X
2.6 Těžba v korytech nebo údolních nivách vodních toků.   X
2.7 Úprava černého a hnědého uhlí – vsázka 1 až 3 mil. tun/rok.   X
2.8 Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly při úpravě nerudních surovin.   X
2.9 Budování podzemních prostor pro skladování nebo umístění technologických zařízení (provozů) od 10 000 m3. X  
2.10 Zneškodňování odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých horninových struktur a prostor.   X
2.11 Hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu, hloubkové vrty geotermální, hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů, s výjimkou vrtů pro výzkum stability půdy. X  
3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW. X  
3.2 Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 metrů.   X
3.3 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny nad 50 MWe. X  
3.4 Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny od 10 MWe do 50 MWe.   X
3.5 Zařízení ke zpracování a skladování radioaktivního odpadu (záměry neuvedené v kategorii I). X  
3.6 Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I. X  
3.7 Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 – 800 mm (včetně dálkových vodovodů), pokud nepřísluší do kategorie I.   X
3.8 Zásobníky zemního plynu a jiných hořlavých plynů s kapacitou nad 10 000 m3. X  
3.9 Povrchové zásobníky fosilních paliv s kapacitou nad 10 000 t.   X
4.1 Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití.   X
4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rokcelkové plochy úprav.   X
4.3 Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 - výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem.   X
5.1 Impregnace dřeva při použití chemických látek v množství od 1 000 t/rok.   X
5.2 Výroba dřevovláknitých, dřevotřískových, pilinových desek nebo překližek a dýh s kapacitou od 10 000 m2/rok.    X
5.3 Výroba nábytku s kapacitou vstupu suroviny nad 10 000 m3/rok.   X
5.4 Textilní úpravny nebo barvírny se spotřebou zejména pokud je předpokládaná spotřeba vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků směsí (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)11a) nad 3 000 t/rok.   X
5.5 Koželužny s kapacitou zpracované vstupní suroviny nad 10 000 t/rok.   X
5.6 Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)11a) nad 1 t/rok.   X
5.7 Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenky (projekty nezařazené v kategorii I).   X
5.8 Zařízení na výrobu a zpracování celulózy.   X
6.1 Průmyslová výroba keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od 25 000 t/rok.   X
6.2 Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v předchozím bodě s kapacitou nad 25 000 t/rok; zařízení na výrobu azbestu a výrobků obsahujících azbest (záměry neuvedené v kategorii I).   X
6.3 Výroba skla, skelných a umělých vláken s kapacitou nad 10 000 m2/rok nebo nad 7 000 t/rok.   X
6.4 Zařízení k tavení nerostných látek, včetně výroby minerálních vláken s kapacitou od 7 000 t/rok.   X
6.5 Obalovny živičných směsí.   X
7.1 Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok. X  
7.2 Výroba mýdel, surfaktantů, detergentů a nátěrových hmot nad 200 t/rok.   X
7.3 Ostatní chemické výroby s produkcí od 100 t/rok.   X
7.4 Zařízení pro skladování ropy nebo ropných produktů s kapacitou 5 000 až 100 000 t.   X  
7.5 Zařízení pro skladování ostatních chemických látek neuvedených v kategorii I ani v kategorii II s kapacitou od 5 000 t nebo od 1 000 m3.   X
7.6 Ostatní zařízení k výrobě oxidu titaničitého (záměr neuvedený v kategorii I v bodě 7.8). X  
8.1 Výrobny nealkoholických nápojů s kapacitou od 50 000 hl/rok výrobků.   X
8.2 Pivovary s kapacitou od 100 000 hl/rok výrobků a sladovny s kapacitou od 50 000 t/rok výrobků.   X
8.3 Škrobárny s kapacitou od 50 000 t/rok výrobků.   X
8.4 Lihovary nebo pálenice s kapacitou od 5 000 hl/rok výrobků.   X
8.5 Drožďárny s kapacitou výroby droždí od 1 000 t/rok.   X
8.6 Cukrovary s kapacitou zpracované suroviny od 150 000 t/rok.   X
8.7 Výroba rostlinných nebo živočišných olejů nebo tuků s kapacitou od        20 000 t/rok výrobků.   X
8.8 Zpracování mléka od 50 000 hl/rok.   X
8.9 Balírny a konzervárenské závody s kapacitou od 100 000 t/rok výrobků.   X
8.10 Výroba cukrovinek a sirupů s kapacitou od 10 000 t/rok.   X
8. 11 Jatka, masokombináty a zařízení na zpracování ryb (včetně výroby rybí moučky a rybích olejů) s kapacitou od 5 000 t/rok výrobků.   X
9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I).   X
9.2 Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a překladišť.    X
9.3 Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek.   X
9.4 Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu. X  
9.5 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou do 2 100 m.    X
10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.
Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I.)
  X
10.2 Krematoria.   X
10.3 Odkaliště, kalová pole, haldy a odvaly, pokud nejsou uvedeny v jiném bodě této přílohy.   X
10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)11a) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.   X
10.5 Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1000 t.   X
10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha.
Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha.
Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy.
Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy.
Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
  X
10.7 Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení.   X
10.8 Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů.   X
10.9 Rekreační přístavy na jachty a malé čluny.   X
10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů12). X  
10.11 Rekreační areály, hotelové komplexy a související zařízení na ploše nad 1 ha.   X
10.12 Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných.   X
10.13 Tématické areály na ploše nad 5000 m2 2 ha.   X
10.14 Záměry uvedené v kategorii I určené výhradně nebo převážně k rozvoji a zkoušení nových metod nebo výrobků. X  

 

Zpět na Průvodce:

 Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA

Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.