Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Zákony * Zákon 39/2015 Sb. (novela zákona EIA) - změny a jejich důsledky pro investory
Mgr. Ivana Paukertová - Zákony - 26. 03. 2015 (20765 přečtení)

Novela zákona 100/2001 Sb. (novela EIA) přináší významné změny nejenom v právní úpravě procesu EIA, ale také výrazně zasahuje do vlastních povolovacích procesů, které na proces EIA navazují. V tomto článku uvádím přehled nejdůležitějších změn z hlediska oznamovatele.1. Novela zavádí nové pojmy a jejich definice

§ 3 odst. g) navazující řízení je takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů1a), které povoluje umístění nebo provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona
§ 3 odst. h) veřejnost je jedna nebo více osob
§ 3 odst. i) dotčená veřejnost je
1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech
2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob
§ 3 odst.j) podporující podpisová listina je listina s podpisy nejméně 200 osob

 

2. Zjišťovací řízení § 7 - změny

Od 1.4.2015 se liší negativní závěr zjišťovacího řízení od pozitivního závěru (záměr bude posuzován). Negativní závěr zjišťovacího řízení (=záměr nebude posuzován) bude nově vydáván formou správního rozhodnutí podle ustanovení § 67 správního řádu, vylučuje se působnost směrnice a zákona o posuzování, EIA neproběhne. Negativní závěr zjišťovacího řízení nebude obsahovat ve výrokové části žádné podmínky.
Změny zjišťovacího řízení - praktické dopady pro oznamovatele:
* Pokud bude oznamovatel usilovat o negativní závěr zjišťovacího řízení, bude muset věnovat pečlivou péči podmínkám záměru již při psaní oznámení. Doporučuje se detailní popis všech parametrů záměru, které mohou mít vliv na životní prostředí. Bude nutné, aby veškeré podmínky a opatření vztahující se k průběhu a způsobu provádění záměru byly precizně a odborně zapracovány již do samotného záměru. Například: "Záměr bude proveden v době od 30.11. do 1.2.", nebo "Na parcelách 123 a 1234 provádět při realizaci biologický dozor"  - tyto věty musí být již v oznámení, pokud tam budou chybět, jedná se o jiný záměr. Investorům se doporučuje maximálně využívat předběžné projednání s dotčenými subjekty tak, aby byly všechny připomínky a požadavky zohledněny a zapracovány do záměru ještě před zahájením zjišťovacího řízení. U záměrů, kde hrozí střety ohledně životního prostředí, a tedy velmi záleží právě na podmínkách a opatřeních, se doporučuje účast odborníků, zejména autorizovaných osob.
* Negativní závěr zjišťovacího řízení bude nově podle § 9d) soudně přezkoumatelný, může být napadena nejen procesní zákonnost, ale nově i hmotná zákonnost vydaného rozhodnutí. Žalobu může podat dotčená veřejnost (definice viz výše).
§7 Zjišťovací řízení, platné znění

 

3. Závazné stanovisko - nový paragraf 9a

§ 10, stanovisko, byl novelou zrušen. Místo něj byl zaveden nový § 9a, Závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí bude nově vydáváno formou závazného stanoviska podle ustanovení § 149 správního řádu. Toto stanovisko je závazné, v případě negativního stanoviska nelze žádosti vyhovět. Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.
Změny ohledně stanoviska - praktické dopady pro oznamovatele:
* Oznamovatel si musí připomínat, že zmírňující opatření se stávají podmínkami stanoviska EIA.
* Samotné stanovisko EIA soudně napadnutelné není, žalobu lze podat až proti vydaným rozhodnutím v navazujícím řízení.
§ 9a Závazné stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí, plné znění

 

4. Závazné stanovisko k ověření změn záměru - § 9a odstavce 4) a 5)

Toto stanovisko je nové. Někdy je označováno též jako verifikační závazné stanovisko orgánu EIA, ověřovací závazné stanovisko nebo coherence stamp. Měsíc před zahájením navazujícího řízení (např. stavební řízení) je oznamovatel povinen předložit dokumentaci pro navazující řízení včetně úplného popisu změn záměru, kterými se nynější záměr liší od záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko EIA (dříve podle zrušeného § 10, nyní podle § 9a). Další podrobnosti včetně způsobu, jak napsat popis změn, jsou shrnuty v samostatném článku.
Nová povinnost pro oznamovatele

 

5. Navazující řízení - § 9b

Novela stanovuje povinnost zveřejňování informací v navazujících řízeních veřejnou vyhláškou, zveřejňované informace jsou podrobné. Odstavec 5) stanovuje, že: "Správní orgán vydávající povolení v navazujícím řízení bere v úvahu krom ostatních podkladů pro vydání rozhodnutí nejen stanovisko EIA, ale i jednotlivé výstupy procesu EIA, tj. oznámení, dokumentaci, výsledky konzultací s veřejností a dotčeným státem (při mezistátním posuzování)."
§ 9b Navazující řízení, plné znění

 

6. § 9c (připomínky) a § 9d (soudní ochrana)

Účast veřejnosti je konzultativní, v navazujícím řízení může každý uplatňovat připomínky k záměru. Dotčená veřejnost (definice viz výše) má možnost stát se účastníkem navazujících řízení a podat odvolání, a to bez ohledu na dosavadní aktivitu v předchozím řízení. Dotčená veřejnost má právo na soudní přezkum negativního závěru zjišťovacího řízení a na žalobu proti vydanému povolení (např. stavebnímu). Nově je možnost napadat žalobou nejen procesní zákonnost, ale i hmotnou zákonnost. O odkladném účinku žaloby rozhoduje vždy (i bez návrhu žalující strany) soud. Soud musí rozhodnout do 90 dnů.
Praktické dopady pro oznamovatele - jsou snad zřejmé
§ 9c plné znění
§ 9d plné znění

 

7. Příloha č. 1

Byly upraveny některé parametry v příloze č. 1 (viz příloha se změnami, kategorie I. , změny se týkají i kategorie II.).

 

8. Přechodná ustanovení

* Vydaný negativní závěr zjišťovacího řízení - novela se na povolovací řízení nevztahuje
* Probíhající EIA - dokončí se podle novely, v povolovacích řízeních je nutné závazné stanovisko k ověření změn záměru (coherence stamp)
* Ukončený proces EIA (stanoviskem podle § 10) - v povolovacích řízeních je nutné závazné stanovisko k ověření změn záměru (coherence stamp), bude potřeba provést určení závazných podmínek
* Probíhající povolovací řízení - je nutné závazné stanovisko k ověření změn záměru (coherence stamp), bude potřeba provést určení závazných podmínek


[Akt. známka: 1,26 / Počet hlasů: 57] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.