Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
 • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
 • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
 • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
 • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
 • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
 • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
 • botanické inventarizace chráněných území, VKP
 • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


* Přehled realizovaných projektů2023

 • Biologické průzkumy lokality záměru „Zoo Brno – sanace svahové nestability“ (pro Geostar)
 • Botanický průzkum záměru „ZTV Mirotice – jih“
 • Botanický průzkum lokality Oslavany – Stará hora pro protierozní opatření
 • Botanický průzkum lokality „Likvidace části meruňkového sadu – lokalita Mocgrunty“ (pro LÖW & spol.)
 • Botanický průzkum lokality záměru „Vodní biotop Rosice“(pro LÖW & spol.)
 • Botanický průzkum lokality „Likvidace porostu – lokalita Rokytí“ v podzimním aspektu (pro LÖW & spol.)
 • Přírodovědné průzkumy lokality „Revitalizace rekreační oblasti Palava“ (pro město Blansko)
 • Botanický a zoologický průzkum lokality „Vodní biotop pod kopcem“

2022

 • Orientační botanický průzkum v jarním aspektu parcel 107/4, 107/16, 107/17, 107/18, 107/19 v k.ú. obce Ujčov (pro Ředitelství vodních cest)
 • Botanický průzkum záměru „Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily – projekt zahrady“ (pro Muzeum města Brna
 • Botanický průzkum lokality záměru „Obnova Ponětovických mokřadů“ (pro obec Ponětovice)
 • Botanický průzkum záměru "Terénní úpravy v k.ú. Chlum u Letovic"
 • Botanický průzkum lokality "biocentrum Vrchní rybník Velešovice" (pro LÖW & spol.)
 • Botanický průzkum projektu BD U Vojanky
 • Botanický průzkum lokality „Sportovní a volnočasový areál Voříškova“ v Brně Kohoutovicích
 • Dendrologický průzkum parcel 407/1 a 407/2 v k.ú. obce Pohořelice pro projekt „MŠ Pohořelice“
 • Návrh druhového složení ochranné zeleně pro FVE Přibyslavice
 • Doprovodný program k festivalu Aromaterapie & bylinky

2021

 • Doplňující botanický průzkum pro lokalitu dotčenou stavbou „Plavební komora Rohatec“ (pro Ředitelství vodních cest )
 • Botanický průzkum lokality „Vodní cvičiště“ u Hodonína
 • Aktualizace mapování krajiny Hrotovice (pro AOPK)
 • Botanický průzkum části VKP Kosová
 • Třídenní botanické soustředění s veřejností v krajině kolem Ústí nad Labem (Blansko-Povrly) k projektu Wanderlust Heimat
 • Botanický průzkum lokality Tlustec 2021
 • Botanický průzkum lokality Brništský vrch
 • Výkon ekologicko-biologického dozoru na stavbě "Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku"

2020

 • Biologický dozor stavby "Revitalizace tůní na vodním toku Olšička v k.ú. Hodonín"
 • Botanický průzkum „Křoví – vodní nádrž u Bílého potoka“
 • Botanický průzkum „Dětské sportovně - kulturní centrum Staré Brno“
 • Botanický průzkum „Vyhlídka a volnočasová stezka Hradisko Železné“
 • Orientační botanický průzkum – VN Blažkov
 • Orientační botanický průzkum – VN Augustov
 • Orientační botanický průzkum – VN Liščina
 • Orientační botanický průzkum – VN Na parných loukách
 • Orientační botanický průzkum – okolí mostu Bělov
 • Monitoring trvalých ploch Nejdecké louky, Paví kopec (pro AOPK ČR)
 • Tři naučné informační cedule pro Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava
 • Botanický průzkum lokality záměru "Východní obchvat Žebětína I. etapa"
 • Školení pro zaměstnance Mýdlárny Koukol
 • Orientační botanický průzkum Malměřice

2019

 • Monitoring trvalých ploch Čejkovický hájek, Dubravka, Stibůrkovská jezera 2 (pro AOPK ČR)
 • Botanický průzkum záměru „Knínický potok, Veverské Knínice, revitalizační opatření“
 • Aktualizace mapování krajiny Hrotovice (pro Služby pro AOPK)
 • Botanický průzkum v trase D3
 • Botanický průzkum lokality Bělohorská pro stavbu "BD Juliánov"

2018

 • Aktualizace mapování pro soustavu Natura 2000 (pro AOPK ČR)
 • Natura screening - Kyjovka, Km 22,313 - 28,780 - odlehčovací objekt do Kyjovky  lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves (pro Sweco)
 • Orientační botanický průzkum – Plavební komora Bělov (pro Služby pro ekologii)
 • Orientační botanický průzkum - Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec (pro Služby pro ekologii)
 • Informační tabule ploch Živé ostrovy v Innogy Gas Storage, odborná konzultace (pro Innogy)
 • Morava, Hanušovice – pomístní opravy toku a hráze, rešerše Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR (pro Regioprojekt)

2017

 • Monitoring lokality Zvolská Homole v roce 2016 po realizaci stavby „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ (pro Středočeský kraj)
 • „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ - Zpráva pro orgány ochrany přírody za rok 2016
  (pro Středočeský kraj)
 • Monitoring ploch Živé ostrovy v Innogy Gas Storage (pro Innogy)
 • Morava, Hanušovice – pomístní opravy toku a hráze, rešerše Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR
 • Přírodovědné průzkumy - Kyjovka, Km 22,313 - 28,780 - odlehčovací objekt do Kyjovky  lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves (pro Sweco)

2016

 • Posouzení biologického potenciálu lokality a biologické průzkumy pro záměr „Park před radnicí a vybrané stromy v zástavbě sídliště Brno-Vinohrady“ (pro projekt revitalizace zeleně ÚMČ Brno-Vinohrady)
 • Monitoring lokality Zvolská Homole v roce 2016 po realizaci stavby „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ (pro Středočeský kraj)
 • „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ - Zpráva pro orgány ochrany přírody za rok 2016
  (pro Středočeský kraj)
 • Monitoring vegetace pro AOPK ČR
 • Orientační botanický průzkum - Baťův kanál, Vnorovy, km 13,225 – 14,895, opevnění koryta a čištění nánosů
 • Terénní šetření na parcelách 385/219, 385/224, 385/229, 385/230, 385/231 v k.ú. Břeclav ve vztahu k hranicí EVL CZ0624099 - Niva Dyje
 • Monitoring ploch Živé ostrovy v RWE Gas Storage (pro RWE)
 • "Novostavba prodejny se skladem, k.ú. Velká Bíteš, p.č. 2872/2, 4065/2, 4066/4", oznámení podlimitního záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
 • "Přístavba a stavební úpravy stáje pro dobytek, kolna na vlečené stroje, zpevněné betonové plochy, splašková kanalizace + jímka, dešťová kanalizace + vsakování 8x5x3 m a 5x5x3 m", , oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
 • Orientační botanický průzkum nivy v zámeckém parku Maříž a doporučení pro optimalizaci projektu
2015
 • Monitoring lokality Zvolská Homole v roce 2015 po realizaci stavby „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ (pro Středočeský kraj)
 • „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ - Zpráva pro orgány ochrany přírody za rok 2015
  (pro Středočeský kraj)
 • Přírodovědné průzkumy parcel č. 17,  č. 1208/3, č. 1 a části parcely č. 55 v k.ú. obce Rajchéřov
 • Monitoring vegetace pro AOPK ČR
 • Orientační botanický průzkum pobřežních porostů Baťova kanálu v úseku Strážnice - Vnorovy
 • Orientační botanický průzkum pobřežních porostů Moravy v k.ú. Spytihněv
 • Snímkování vegetace pro projekt GEOMON
 • Monitoring ploch Živé ostrovy v RWE Gas Storage (pro RWE)
2014
 • Monitoring lokality Zvolská Homole v roce 2014 po realizaci stavby „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ (pro Středočeský kraj)
 • „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ - Zpráva pro orgány ochrany přírody za rok 2014
  (pro Středočeský kraj)
 • Botanický průzkum lokality Tlustec 2014 (pro Služby pro ekologii)
 • Botanický průzkum pískovny Račiněves (pro Služby pro ekologii)
 • Odborná spolupráce na tabulích pro naučnou stezku Moravské Kopanice
 • Dendrologický průzkum v lokalitě záměru Maloměřice Cacovický jez (pro Kaláb s.r.o.)
2013
 • Vegetační průzkum před realizací stavby „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ pro upřesnění stavebních prvků (pro Středočeský kraj)
 • Biologický dozor stavby „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ (pro Středočeský kraj)
 • Botanický monitoring lokality Tlustec (pro Služby pro ekologii)
 • Biologické průzkumy v lokalitě záměru Maloměřice Cacovický jez (pro Kaláb s.r.o.)
 • Botanický průzkum lokality Křenek (pro Služby pro ekologii)
 • Orientační botanický průzkum lokalit v EVL Soutok-Podluží a Niva Dyje (pro Služby pro ekologii)
 • Dendrologický průzkum v prostoru dílčí zakázky „27. Labe, zdrž Klavary, Velký Osek a Poděbrady, obnova břehového porostu (pro Šindlar s.r.o.)
 • Datové centrum Pardubice, botanický průzkum a kapitoly do oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí (pro P.P. Architects s.r.o.
 • Naturové posouzení územního plánu obce Halenkov (pro Löw a spol.)
2012
 • Aktualizace mapování pro soustavu Natura 2000 (pro AOPK ČR)
 • Botanický monitoring lokality Tlustec (pro Služby pro ekologii)
 • Naturové posouzení územního plánu obce Veselí (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení územního plánu obce Ivančice (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení územního plánu obce Habrůvka (pro Löw a spol.)
 • Botanický průzkum trasy záměru "Mírovka-Čebín - zdvojení stávajícího vedení 400 kV (pro Služby pro ekologii)
 • Posouzení vlivu záměru „Domovní čistírna odpadních vod pro rodinný dům Nad Zámkem 1603/14 - Šlapanice“, v k.ú. Šlapanice, okres Brno-venkov na lokality soustavy Natura 2000 (pro majitele parcely)
2011
 • Monitoring biotopů pro soustavu Natura 2000 (pro AOPK ČR)
 • Botanický průzkum lokality Tlustec (podklady pro biologické hodnocení, pro Služby pro ekologii)
 • Posouzení vlivu koncepce „Koncept územního plánu Jedovnice“ na lokality soustavy Natura 2000 (pro Löw a spol.)
 • Posouzení vlivu koncepce „Koncept územního plánu Růžďka – návrh“ na lokality soustavy Natura 2000 (pro Löw a spol.)
 • Posouzení vlivu znovuzařazení parcely č. 864/19 v k.ú. Prostřední Lhota jako stavební do změn územního plánu obce Chotilsko na lokality soustavy Natura 2000 (pro majitele parcely)
 • Posouzení vlivu koncepce „Územní plán obce Veselí nad Moravou – koncept“ na lokality soustavy Natura 2000 (pro Löw a spol.)
 • Posouzení vlivu změn č. 20 a 21 územního plánu č. 1 obce Chotilsko na lokality soustavy Natura 2000 (pro obec Chotilsko, k dispozici v pdf na stránkách obce)
 • Optimalizace projektu „ČS Moravský Písek – ÚV Bzenec, zkapacitnění výtlačného vodovodního řadu PS2.1“, střety s ochranou přírody a jejich řešení (pro Artesia spol. s r.o.)
 • Orientační botanický průzkum trasy projektu „ČS Moravský Písek – ÚV Bzenec, zkapacitnění výtlačného vodovodního řadu PS2.1“ se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů (pro Artesia spol. s r.o.)
 • Podklady k žádosti o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu k projektu „ČS Moravský Písek – ÚV Bzenec, zkapacitnění výtlačného vodovodního řadu PS2.1“ (pro Artesia spol. s r.o.)
 • Botanický inventarizační průzkum lokality Jezírko u Netopýrek v k.ú. Komín (pro magistrát města Brna)
 • Botanický inventarizační průzkum lokality Líšeňský remízek v k.ú. Líšeň (pro magistrát města Brna)
 • Botanický inventarizační průzkum přechodně chráněné plochy Mahenova stráň v k.ú. Pisárky (pro magistrát města Brna)
 • Botanický inventarizační průzkum lokality VKP Čihadlo v k.ú. Kníničky (pro magistrát města Brna)
 • Botanický inventarizační průzkum lesíku v k.ú. Tuřany na parcele č.4241 (pro magistrát města Brna)
 • Rámcové zásady pro rozvoj a hospodaření v lesoparku s rozhlednou nad ulicí Raisova v Brně – Novém Lískovci z hlediska botaniky a vegetace (pro město Brno, městskou část Nový Lískovec)
 • Informační tabule k lesoparku Nový Lískovec, text a úpravy, fotografie
 • Naturové posouzení "Územní plán Nový Hrozenkov - návrh" (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení "Územní plán Lužná - návrh" (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení "Územní plán Lidečko - návrh" (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení územního plánu obce Střelná – návrh (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení územního plánu obce Francova Lhota – návrh (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení územního plánu obce Zděchov – návrh (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení územního plánu obce Leskovec (pro Löw a spol.)
2010
 • Aktualizace mapování pro soustavu Natura 2000 (pro AOPK ČR)
 • Biologické hodnocení záměru „Rekultivace staré ekologické zátěže skládky Černovice – Tuřany, dokončení (pro magistrát města Brna)
 • Botanický průzkum farmy Haluzice (pro farmu Haluzice)
 • Botanický průzkum ploch k dotěžení lokality Tlustec (podklady pro biologické hodnocení, pro Služby pro ekologii)
 • Biologické hodnocení záměru „Svratka, Unčín – zvýšení kapacity koryta, č. akce 170317“ (pro Agroprojekt PSO)
2009
 • Aktualizace mapování pro soustavu Natura 2000 (pro AOPK ČR)
 • Sledování sukcese na netěžených stěnách lomu Mokrá (pro Českomoravský cement a.s.)
 • Botanický průzkum území dotčeného stavbou MVE v katastrálním území obce Věrovany (pro Služby pro ekologii)
 • Botanický průzkum území dotčeného stavbou přístavu v katastrálním území obce Petrov (pro Služby pro ekologii)
 • Hodnocení vlivu záměru stavby zámečnické dílny v katastrálním území obce Nedošín na lokality soustavy Natura 2000. Posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. (pro Termomont s.r.o.)
 • Botanický průzkum rákosiny v katastrálním území obce Hodonice (pro Harmonie přírody a krajiny)
 • Botanický průzkum zámeckého parku Maříž jako podklad pro biologické hodnocení (pro město Slavonice)
 • Botanický a zoologický průzkum území dotčeného záměrem "Rekultivace Černovické skládky" I. etapa biologického hodnocení, podzimní aspekt (pro město Brno)
 • Hodnocení vlivu záměru "Obnova lesoparku s rozhlednou nad ulicí Raisova v Brně - Novém Lískovci" na lokality soustavy Natura 2000. Posouzení podle §45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. (pro město Brno, městskou část Nový Lískovec)
 • Oznámení záměru "Obnova lesoparku s rozhlednou nad ulicí Raisova v Brně - Novém Lískovci" Oznámení podle §6 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (pro město Brno, městskou část Nový Lískovec)
 • Vliv druhového složení a vegetace nad horní hranou stěn na druhové složení netěžených stěn lomu Mokrá (pro Českomoravský cement a.s.)
 • Biologické hodnocení „MVE Lanžhot – Kúty v říčním km 74,1 řeky Moravy “ (pro N.V.E. s.r.o. )
 • „MVE Lanžhot – Kúty v říčním km 74,1 řeky Moravy “. Posouzení podle §45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (pro N.V.E. s.r.o. )
 • Oznámení záměru „MVE Lanžhot – Kúty v říčním km 74,1 řeky Moravy “. Oznámení podle §6 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (pro N.V.E. s.r.o. )
2008
  Mokrá
 • Aktualizace mapování pro soustavu Natura 2000
 • Sledování sukcese na netěžených stěnách lomu Mokrá
 • Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 – implementace v jihomoravském kraji, 1. etapa“ na EVL CZ0622150 Biskoupský kopec
 • Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 – implementace v jihomoravském kraji, 1. etapa“ na EVL CZ0620154 Načeratický kopecJména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.