Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
 • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
 • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
 • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
 • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
 • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
 • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
 • botanické inventarizace chráněných území, VKP
 • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 03. 12. 2023  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


* Přehled realizovaných projektů2021

 • Doplňující botanický průzkum pro lokalitu dotčenou stavbou „Plavební komora Rohatec“ (pro Ředitelství vodních cest )
 • Botanický průzkum lokality „Vodní cvičiště“ u Hodonína
 • Aktualizace mapování krajiny Hrotovice (pro AOPK)
 • Botanický průzkum části VKP Kosová
 • Třídenní botanické soustředění s veřejností v krajině kolem Ústí nad Labem (Blansko-Povrly) k projektu Wanderlust Heimat
 • Botanický průzkum lokality Tlustec 2021
 • Botanický průzkum lokality Brništský vrch
 • Výkon ekologicko-biologického dozoru na stavbě "Revitalizace vodních ploch na Hodonínsku"

2020

 • Biologický dozor stavby "Revitalizace tůní na vodním toku Olšička v k.ú. Hodonín"
 • Botanický průzkum „Křoví – vodní nádrž u Bílého potoka“
 • Botanický průzkum „Dětské sportovně - kulturní centrum Staré Brno“
 • Botanický průzkum „Vyhlídka a volnočasová stezka Hradisko Železné“
 • Orientační botanický průzkum – VN Blažkov
 • Orientační botanický průzkum – VN Augustov
 • Orientační botanický průzkum – VN Liščina
 • Orientační botanický průzkum – VN Na parných loukách
 • Orientační botanický průzkum – okolí mostu Bělov
 • Monitoring trvalých ploch Nejdecké louky, Paví kopec (pro AOPK ČR)
 • Tři naučné informační cedule pro Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava
 • Botanický průzkum lokality záměru "Východní obchvat Žebětína I. etapa"
 • Školení pro zaměstnance Mýdlárny Koukol
 • Orientační botanický průzkum Malměřice

2019

 • Monitoring trvalých ploch Čejkovický hájek, Dubravka, Stibůrkovská jezera 2 (pro AOPK ČR)
 • Botanický průzkum záměru „Knínický potok, Veverské Knínice, revitalizační opatření“
 • Aktualizace mapování krajiny Hrotovice (pro Služby pro AOPK)
 • Botanický průzkum v trase D3
 • Botanický průzkum lokality Bělohorská pro stavbu "BD Juliánov"

2018

 • Aktualizace mapování pro soustavu Natura 2000 (pro AOPK ČR)
 • Natura screening - Kyjovka, Km 22,313 - 28,780 - odlehčovací objekt do Kyjovky  lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves (pro Sweco)
 • Orientační botanický průzkum – Plavební komora Bělov (pro Služby pro ekologii)
 • Orientační botanický průzkum - Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec (pro Služby pro ekologii)
 • Informační tabule ploch Živé ostrovy v Innogy Gas Storage, odborná konzultace (pro Innogy)
 • Morava, Hanušovice – pomístní opravy toku a hráze, rešerše Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR (pro Regioprojekt)

2017

 • Monitoring lokality Zvolská Homole v roce 2016 po realizaci stavby „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ (pro Středočeský kraj)
 • „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ - Zpráva pro orgány ochrany přírody za rok 2016
  (pro Středočeský kraj)
 • Monitoring ploch Živé ostrovy v Innogy Gas Storage (pro Innogy)
 • Morava, Hanušovice – pomístní opravy toku a hráze, rešerše Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR
 • Přírodovědné průzkumy - Kyjovka, Km 22,313 - 28,780 - odlehčovací objekt do Kyjovky  lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves (pro Sweco)

2016

 • Posouzení biologického potenciálu lokality a biologické průzkumy pro záměr „Park před radnicí a vybrané stromy v zástavbě sídliště Brno-Vinohrady“ (pro projekt revitalizace zeleně ÚMČ Brno-Vinohrady)
 • Monitoring lokality Zvolská Homole v roce 2016 po realizaci stavby „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ (pro Středočeský kraj)
 • „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ - Zpráva pro orgány ochrany přírody za rok 2016
  (pro Středočeský kraj)
 • Monitoring vegetace pro AOPK ČR
 • Orientační botanický průzkum - Baťův kanál, Vnorovy, km 13,225 – 14,895, opevnění koryta a čištění nánosů
 • Terénní šetření na parcelách 385/219, 385/224, 385/229, 385/230, 385/231 v k.ú. Břeclav ve vztahu k hranicí EVL CZ0624099 - Niva Dyje
 • Monitoring ploch Živé ostrovy v RWE Gas Storage (pro RWE)
 • "Novostavba prodejny se skladem, k.ú. Velká Bíteš, p.č. 2872/2, 4065/2, 4066/4", oznámení podlimitního záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
 • "Přístavba a stavební úpravy stáje pro dobytek, kolna na vlečené stroje, zpevněné betonové plochy, splašková kanalizace + jímka, dešťová kanalizace + vsakování 8x5x3 m a 5x5x3 m", , oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
 • Orientační botanický průzkum nivy v zámeckém parku Maříž a doporučení pro optimalizaci projektu
2015
 • Monitoring lokality Zvolská Homole v roce 2015 po realizaci stavby „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ (pro Středočeský kraj)
 • „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ - Zpráva pro orgány ochrany přírody za rok 2015
  (pro Středočeský kraj)
 • Přírodovědné průzkumy parcel č. 17,  č. 1208/3, č. 1 a části parcely č. 55 v k.ú. obce Rajchéřov
 • Monitoring vegetace pro AOPK ČR
 • Orientační botanický průzkum pobřežních porostů Baťova kanálu v úseku Strážnice - Vnorovy
 • Orientační botanický průzkum pobřežních porostů Moravy v k.ú. Spytihněv
 • Snímkování vegetace pro projekt GEOMON
 • Monitoring ploch Živé ostrovy v RWE Gas Storage (pro RWE)
2014
 • Monitoring lokality Zvolská Homole v roce 2014 po realizaci stavby „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ (pro Středočeský kraj)
 • „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ - Zpráva pro orgány ochrany přírody za rok 2014
  (pro Středočeský kraj)
 • Botanický průzkum lokality Tlustec 2014 (pro Služby pro ekologii)
 • Botanický průzkum pískovny Račiněves (pro Služby pro ekologii)
 • Odborná spolupráce na tabulích pro naučnou stezku Moravské Kopanice
 • Dendrologický průzkum v lokalitě záměru Maloměřice Cacovický jez (pro Kaláb s.r.o.)
2013
 • Vegetační průzkum před realizací stavby „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ pro upřesnění stavebních prvků (pro Středočeský kraj)
 • Biologický dozor stavby „III/1043 Vrané nad Vltavou, zajištění stability skalního masivu“ (pro Středočeský kraj)
 • Botanický monitoring lokality Tlustec (pro Služby pro ekologii)
 • Biologické průzkumy v lokalitě záměru Maloměřice Cacovický jez (pro Kaláb s.r.o.)
 • Botanický průzkum lokality Křenek (pro Služby pro ekologii)
 • Orientační botanický průzkum lokalit v EVL Soutok-Podluží a Niva Dyje (pro Služby pro ekologii)
 • Dendrologický průzkum v prostoru dílčí zakázky „27. Labe, zdrž Klavary, Velký Osek a Poděbrady, obnova břehového porostu (pro Šindlar s.r.o.)
 • Datové centrum Pardubice, botanický průzkum a kapitoly do oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí (pro P.P. Architects s.r.o.
 • Naturové posouzení územního plánu obce Halenkov (pro Löw a spol.)
2012
 • Aktualizace mapování pro soustavu Natura 2000 (pro AOPK ČR)
 • Botanický monitoring lokality Tlustec (pro Služby pro ekologii)
 • Naturové posouzení územního plánu obce Veselí (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení územního plánu obce Ivančice (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení územního plánu obce Habrůvka (pro Löw a spol.)
 • Botanický průzkum trasy záměru "Mírovka-Čebín - zdvojení stávajícího vedení 400 kV (pro Služby pro ekologii)
 • Posouzení vlivu záměru „Domovní čistírna odpadních vod pro rodinný dům Nad Zámkem 1603/14 - Šlapanice“, v k.ú. Šlapanice, okres Brno-venkov na lokality soustavy Natura 2000 (pro majitele parcely)
2011
 • Monitoring biotopů pro soustavu Natura 2000 (pro AOPK ČR)
 • Botanický průzkum lokality Tlustec (podklady pro biologické hodnocení, pro Služby pro ekologii)
 • Posouzení vlivu koncepce „Koncept územního plánu Jedovnice“ na lokality soustavy Natura 2000 (pro Löw a spol.)
 • Posouzení vlivu koncepce „Koncept územního plánu Růžďka – návrh“ na lokality soustavy Natura 2000 (pro Löw a spol.)
 • Posouzení vlivu znovuzařazení parcely č. 864/19 v k.ú. Prostřední Lhota jako stavební do změn územního plánu obce Chotilsko na lokality soustavy Natura 2000 (pro majitele parcely)
 • Posouzení vlivu koncepce „Územní plán obce Veselí nad Moravou – koncept“ na lokality soustavy Natura 2000 (pro Löw a spol.)
 • Posouzení vlivu změn č. 20 a 21 územního plánu č. 1 obce Chotilsko na lokality soustavy Natura 2000 (pro obec Chotilsko, k dispozici v pdf na stránkách obce)
 • Optimalizace projektu „ČS Moravský Písek – ÚV Bzenec, zkapacitnění výtlačného vodovodního řadu PS2.1“, střety s ochranou přírody a jejich řešení (pro Artesia spol. s r.o.)
 • Orientační botanický průzkum trasy projektu „ČS Moravský Písek – ÚV Bzenec, zkapacitnění výtlačného vodovodního řadu PS2.1“ se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů (pro Artesia spol. s r.o.)
 • Podklady k žádosti o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu k projektu „ČS Moravský Písek – ÚV Bzenec, zkapacitnění výtlačného vodovodního řadu PS2.1“ (pro Artesia spol. s r.o.)
 • Botanický inventarizační průzkum lokality Jezírko u Netopýrek v k.ú. Komín (pro magistrát města Brna)
 • Botanický inventarizační průzkum lokality Líšeňský remízek v k.ú. Líšeň (pro magistrát města Brna)
 • Botanický inventarizační průzkum přechodně chráněné plochy Mahenova stráň v k.ú. Pisárky (pro magistrát města Brna)
 • Botanický inventarizační průzkum lokality VKP Čihadlo v k.ú. Kníničky (pro magistrát města Brna)
 • Botanický inventarizační průzkum lesíku v k.ú. Tuřany na parcele č.4241 (pro magistrát města Brna)
 • Rámcové zásady pro rozvoj a hospodaření v lesoparku s rozhlednou nad ulicí Raisova v Brně – Novém Lískovci z hlediska botaniky a vegetace (pro město Brno, městskou část Nový Lískovec)
 • Informační tabule k lesoparku Nový Lískovec, text a úpravy, fotografie
 • Naturové posouzení "Územní plán Nový Hrozenkov - návrh" (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení "Územní plán Lužná - návrh" (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení "Územní plán Lidečko - návrh" (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení územního plánu obce Střelná – návrh (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení územního plánu obce Francova Lhota – návrh (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení územního plánu obce Zděchov – návrh (pro Löw a spol.)
 • Naturové posouzení územního plánu obce Leskovec (pro Löw a spol.)
2010
 • Aktualizace mapování pro soustavu Natura 2000 (pro AOPK ČR)
 • Biologické hodnocení záměru „Rekultivace staré ekologické zátěže skládky Černovice – Tuřany, dokončení (pro magistrát města Brna)
 • Botanický průzkum farmy Haluzice (pro farmu Haluzice)
 • Botanický průzkum ploch k dotěžení lokality Tlustec (podklady pro biologické hodnocení, pro Služby pro ekologii)
 • Biologické hodnocení záměru „Svratka, Unčín – zvýšení kapacity koryta, č. akce 170317“ (pro Agroprojekt PSO)
2009
 • Aktualizace mapování pro soustavu Natura 2000 (pro AOPK ČR)
 • Sledování sukcese na netěžených stěnách lomu Mokrá (pro Českomoravský cement a.s.)
 • Botanický průzkum území dotčeného stavbou MVE v katastrálním území obce Věrovany (pro Služby pro ekologii)
 • Botanický průzkum území dotčeného stavbou přístavu v katastrálním území obce Petrov (pro Služby pro ekologii)
 • Hodnocení vlivu záměru stavby zámečnické dílny v katastrálním území obce Nedošín na lokality soustavy Natura 2000. Posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. (pro Termomont s.r.o.)
 • Botanický průzkum rákosiny v katastrálním území obce Hodonice (pro Harmonie přírody a krajiny)
 • Botanický průzkum zámeckého parku Maříž jako podklad pro biologické hodnocení (pro město Slavonice)
 • Botanický a zoologický průzkum území dotčeného záměrem "Rekultivace Černovické skládky" I. etapa biologického hodnocení, podzimní aspekt (pro město Brno)
 • Hodnocení vlivu záměru "Obnova lesoparku s rozhlednou nad ulicí Raisova v Brně - Novém Lískovci" na lokality soustavy Natura 2000. Posouzení podle §45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. (pro město Brno, městskou část Nový Lískovec)
 • Oznámení záměru "Obnova lesoparku s rozhlednou nad ulicí Raisova v Brně - Novém Lískovci" Oznámení podle §6 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (pro město Brno, městskou část Nový Lískovec)
 • Vliv druhového složení a vegetace nad horní hranou stěn na druhové složení netěžených stěn lomu Mokrá (pro Českomoravský cement a.s.)
 • Biologické hodnocení „MVE Lanžhot – Kúty v říčním km 74,1 řeky Moravy “ (pro N.V.E. s.r.o. )
 • „MVE Lanžhot – Kúty v říčním km 74,1 řeky Moravy “. Posouzení podle §45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (pro N.V.E. s.r.o. )
 • Oznámení záměru „MVE Lanžhot – Kúty v říčním km 74,1 řeky Moravy “. Oznámení podle §6 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (pro N.V.E. s.r.o. )
2008
  Mokrá
 • Aktualizace mapování pro soustavu Natura 2000
 • Sledování sukcese na netěžených stěnách lomu Mokrá
 • Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 – implementace v jihomoravském kraji, 1. etapa“ na EVL CZ0622150 Biskoupský kopec
 • Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 – implementace v jihomoravském kraji, 1. etapa“ na EVL CZ0620154 Načeratický kopec
 • Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 – implementace v jihomoravském kraji, 1. etapa“ na EVL CZ0620076 Zřídla u Nesvačilky
 • Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 – implementace v jihomoravském kraji, 1. etapa“ na EVL CZ0624116 Čejkovické Špidláky
 • Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 – implementace v jihomoravském kraji, 1. etapa“ na EVL CZ0622026 Trkmanské louky
 • Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 – implementace v jihomoravském kraji, 1. etapa“ na EVL CZ0620049 Paví kopec
 • Botanický a zoologický průzkum plochy ZM 32 změn č. 3 ÚPO Borová
 • Dendrologický průzkum plochy ZM 32 změn č. 3 ÚPO Borová (parcel 1357/1, 1349/4, 1349/7, 1349/10 a část parcely 1349/2)
 • Dendrologický průzkum plochy ZM 32 změn č. 3 ÚPO Borová (parcely 1349/3, 1357/5, 1353, 1354 a část parcely 1349/2)
 • Ocenění lípy na parcele 1354 v obci Borová
 • Botanický a zoologický průzkum zamýšlené úpravy potoka v zámeckém parku v k. ú. obce Jinošov
 • Botanický průzkum parcel č. 506/11, 497/4, 505/3, 506/3, 505/2, 506/4, 465, 466, 467, 468, 401/14, 506/2 v katastrálním území obce Vysokov

2007

 • Aktualizace mapování  pro soustavu Natura 2000
 • Vliv záměru VTE Rozstání na EVL CZ0624130 Moravský kras, posouzení podle §45i zákona 114/1992 Sb.
 • Sledování sukcese na netěžených stěnách lomu Mokrá
 • Botanický průzkum plánované trasy rychlostní silnice R52 v úseku Pohořelice - st. hranice ČR/Rakousko, Stavba 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko DÚR, součást biologického hodnocení
 • Botanický a zoologický průzkum v lokalitě Kníničky – brněnská přehrada, na parcele 746/1
 • Botanický průzkum zamýšlené stavby rybníka v kat. území obce Citonice
 • Botanický průzkum zamýšlené stavby rybníka v kat. území obce Dobřínsko
 • Botanický průzkum lesní louky pro stavbu rybníka v kat. území obce Jiřice u Moravských Budějovic  

2006

 •  Aktualizace mapování a monitoring pro soustavu Natura 2000
 •  Návrh informační tabule „Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin v lomu Mokrá“
 •  Návrh informační tabule „Výskyt významných druhů rostlin v lomu Mokrá“
 •  Sledování sukcese na netěžených stěnách lomu Mokrá
 •  Botanický průzkum pro revitalizační opatření v nivě Hostákovského potoka v kat. území obce Hostákov
 •  Botanický průzkum Vodní nádrže „Kordula“ v nivě Olešné v kat. území osady Kordula, Rešice
 •  Botanický průzkum pro stavbu vodní nádrže v nivě Syrovického potoka v kat. území obce Nové Syrovice
 •  Botanický průzkum stavby Vodní nádrže v nivě Plenkovického potoka v kat. území obce Hluboké Mašůvky  
 •  Botanický průzkum stavby Revitalizační opatření v nivě Únanovky v kat. území obce Bantice
 •  Botanický průzkum stavby Revitalizační opatření v nivě Rouchovanky v kat. území obce  Rouchovany

2005

 •  Rektifikace mapování Natura 2000
 •  Sledování sukcese na netěžených stěnách lomu Mokrá
 •  Inventarizační průzkum NPP Chropyňský rybník
 •  Inventarizační průzkum PR Bílá Voda
 •  Inventarizační průzkum NPR Ransko
 •  Botanický průzkum nivy pro výstavbu rybníka v k.ú. obce Chotěbudice
 •  Botanický průzkum projektu revitalizační opatření Díly v k.ú. obce Šebkovice
 •  Botanický průzkum projektu revitalizační opatření v nivě Rokytné v k.ú. obce Šebkovice  
 •  Botanický průzkum projektu revitalizace vodní nádrže U protržené hráze v k.ú. obce Újezd u Rosic
 •  Botanický průzkum projektu obnovy vodní nádrže Zbraslav v k.ú. obce Zbraslav

2004

 •  Krajský koordinátor mapování Natura 2000 v Jihomoravském kraji
 •  Mapování pro soustavu Natura 2000
 •  Inventarizační průzkum NPR Ransko (první část, dvouletý projekt)
 •  Botanický průzkum projektu revitalizace na Mohelničce v k.ú. obce Mohelno
 •  Botanický průzkum projektu závlaha Mohelno v k.ú. obce Mohelno
 •  Předběžný botanický průzkum projektu revitalizace v k.ú. obce Pucov
 •  Botanický průzkum na území stavby rybníků v k.ú. Řeznovice
 •  Předběžný botanický průzkum projektu revitalizace v k.ú. obce Kralice
 •  Botanický průzkum lokalit na uložení rybničního sedimentu v k.ú. Krasoňov a Nová Bříšť
 •  Odborné posouzení zásahu na lokalitě Lipiny
 •  Botanický průzkum v prostoru varianty F1 a D rychlostní komunikace R43 s ohledem na střety se zájmy ochrany přírody
 •  Orientační botanický průzkum Počernického rybníka

2003

 •  Krajský koordinátor mapování Natura 2000 v Jihomoravském kraji
 •  Mapování pro soustavu Natura 2000
 •  Botanické zhodnocení PR Věstonická nádrž
 •  Shrnutí botanických výzkumů v oblasti II. nádrže VDNM jako podklad pro komplexní studii k VDNM
 •  Botanický průzkum rybníka V od obce Domamil
 •  Botanický průzkum rybníka JZ od obce Domamil 
 •  Botanický průzkum Panského rybníka v k.ú. obce Radkovice u Hrotovic

2002

 •  Krajský koordinátor mapování Natura 2000 v Jihomoravském kraji
 •  Mapování pro soustavu Natura 2000
 •  Botanické zhodnocení PR Věstonická nádrž
 •  Botanické zhodnocení nadregionálního biokoridoru přes střední nádrž VD Nové Mlýny
 •  Botanický průzkum rákosiny pod rybníkem Chobot v k.ú. obce Mohelno
 •  Botanický průzkum rybníka Bělizna v k.ú. obce Pucov
 •  Botanický průzkum rybníka Nad Citonickým mlýnem v k.ú. obce Milíčovice
 •  Botanický průzkum rybníka Chobot v k.ú. obce Mohelno
 •  Botanický průzkum rybníka Nad mlýnem v k.ú. obce Podheraltice

2001

 •  Krajský koordinátor mapování Natura 2000 v Jihomoravském kraji
 •  Mapování pro soustavu Natura 2000
 •  Botanický a zoologický průzkum lokality bývalé cihelny v Blovicích (botanická část)
 •  Botanický průzkum prostoru plánované stavby hypermarketu Tesco v Jihlavě
 •  Botanický průzkum porostů v dobývacím prostoru lomu Mokrá a jeho okolí
 •  Botanické posouzení porostů v dobývacím prostoru Čebín
 •  Botanické posouzení porostů v dobývacím prostoru Dálky
 •  Botanické posouzení porostů v dobývacím prostoru Malhostovice
 •  Botanické zhodnocení PR Věstonická nádrž
 •  Biologický průzkum Počernického rybníka v blízkosti trati s ohledem na stavbu železničního koridoru (se spoluautory)
 •  Dendrologický průzkum přeložky silnice v Roztokách u Prahy
 •  Botanický průzkum rybníka v k.ú. obce Lesná
 •  Botanický průzkum rybníka Ztrhaná hráz v k.ú. obce Předín
 •  Botanický průzkum Tvarůžkova rybníka v k.ú. obce Kouty

2000

 • Ocenění plochy v blízkosti sektoru 10 určené ke kácení v blízkosti křižovatky ulic Sokolovská-Hradecká v Hradci Králové
 • Botanický a zoologický průzkum v prostoru SV silničního obchvatu Prahy s ohledem na pravděpodobné střety se zájmy státní ochrany přírody (se spoluautory)
 • Výsledky orientačního předběžného botanického průzkumu variant pro stavbu polygonu pro firmu Škoda-Volkswagen (se spoluautorem)
 • Předběžné výsledky botanického průzkumu lokality pro stavbu polygonu pro firmu Škoda-Volkswagen – jarní aspekt (se spoluautorem)
 • Revitalizace náhonu v Chrudimi, první etapa (se spoluautorem)
 • Revitalizace náhonu v Chrudimi, druhá část (se spoluautorem)
 • Revize dřevin určených k zachování v objektu stavby obchodního centra U plynárny – Chodovská v Praze Michli před začátkem kácení
 • Ohodnocení části porostu akátů na svahu přilehlém k teplárně v objektu stavby obchodního centra U plynárny – Chodovská v Praze Michli
 • Botanický a dendrologický průzkum navrženého prostoru stavby samoobslužného domu “Kaufland Hradec Králové“
 • Podklady k projektové dokumentaci na vybudování biokoridoru, osazení doprovodné a ochranné zeleně v k.ú. Číčová v rámci polyfunkční kostry KPÚ Číčová (se spoluautorem)Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.