Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 29. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Jak se liší biologické hodnocení a Naturové posouzení (posouzení podle § 45i)?
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 08. 08. 2009 (9488 přečtení)

Oba posudky se zabývají hodnocením přírody. Zatímco biologické hodnocení se zabývá všemi částmi přírody, Naturové posouzení se vztahuje na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti  (PO) a hodnotí pouze předměty ochrany lokalit Natura 2000.Biologické hodnocení je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů investorem zamýšleného užívání krajiny z hlediska vlivu na rostliny a živočichy, se zvláštním zřetelem na zvláště chráněné části přírody. Biologické hodnocení se zabývá celým průběhem plánovaného zásahu, obsahuje i srovnání variant.

 

Posouzení podle § 45i (Naturové posouzení)

Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek.

Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo záměr je povinen předložit návrh orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít vliv na evropsky významnou lokalitu (EVL) nebo ptačí oblast (PO). Jestliže orgán ochrany přírody vliv nevyloučí, musí být záměr předmětem posouzení podle § 45i (Naturové posouzení, Naturové hodnocení). Pokud posouzení prokáže negativní vliv na území Natura 2000 a neexistuje variantní řešení, lze záměr schválit jen z naléhavých důvodů veřejného zájmu.

 

biologické hodnocení  posouzení podle § 45 i
 Zabývá se všemi částmi přírody ze zřetelem na zvláště chráněné druhy.  Zabývá se jen předměty ochrany dotčených EVL a PO a jejich celistvostí.
 Pokud biologické hodnocení konstatuje, že má záměr významný negativní vliv, je  v pravomoci příslušného úřadu rozhodnout o podmínkách jeho realizace.  Pokud posouzení podle §45 i konstatuje že má záměr významný negativní vliv a neexistuje-li variantní řešení, lze záměr schválit jen z naléhavých důvodů veřejného zájmu za současného uložení kompenzačních opatření.
 Opatření ke kompenzaci nepříznivých vlivů podle zákona o posuzování vlivů jsou stanovena ještě před vydáním stanoviska a jsou v něm zapracována. Tato opatření ke kompenzaci negativních vlivů jsou chápána jako zmírňující (mitigation measures), neznamenají plnohodnotnou náhradu a může je navrhovat i autorizovaná osoba.  Kompenzační opatření ve smyslu § 45i (compensation measures, článek 6.4 směrnice o stanovištích) se stanovují až po ukončení procesu posouzení nesouhlasným stanoviskem v navazujících řízeních. Kompenzační opatření v tomto smyslu znamenají plnohodnotnou náhradu škody na EVL a PO.

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi


Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.