Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 29. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Dokumentace
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (9006 přečtení)

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. mění v příloze č. 4 (Náležitosti dokumentace) jen několik formulací.



Průvodce investora procesem EIA

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody

2. Oznámení

3. Zjišťovací řízení

4. Dokumentace

5. Posudek

6. Veřejné projednání

7. Závěrečné stanovisko

Časový průběh procesu EIA

  

Povinnosti investora: Investor podle závěrů zjišťovacího řízení a všech vyjádření dopracuje oznámení a předloží příslušnému úřadu k vyjádření jako dokumentaci.

Cíl: Dopracování oznámení podle závěrů zjišťovacího řízení.

Příslušný úřad: Příslušný úřad podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV).

Průběh: Po předložení dokumentace zajistí příslušný úřad zveřejnění dokumentace a její rozeslání na všechna místa, která stanoví zákon. Dále zajistí zpracovatele posudku a zorganizuje veřejné projednání. K dokumentaci se vyjadřují i orgány ochrany přírody, které zhodnotí část týkající se evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. V případě nedostatečného zpracování si orgán ochrany přírody může vyžádat doplnění. V případě že záměr má negativní vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, může vznést orgán ochrany přírody požadavek na zpracování nových variant.

Zákon: § 8 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, § 45i odstavec 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK)


Přesné znění příslušných paragrafů: § 8 zákona 100/2001 Sb., § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Náležitosti dokumentace stanoví příloha č. 4 k zákonu 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Dokumentace musí být zpracována osobou s autorizací podle § 19 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud je vyžadováno biologické hodnocení, musí být zpracováno autorizovanou osobou, stejně jako posouzení podle § 45i. Pokud se jedná o záměr v kategorii I. (vždy posuzované záměry) anebo vyžádal-li si to příslušný úřad, musí se na zpracování podílet i osoba, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace neobsahuje všechny náležitosti, vrátí jí oznamovateli (investorovi) k doplnění nebo přepracování s upřesněním požadovaných náležitostí. Doplněná nebo přepracovaná dokumentace musí být znovu rozeslána dotčeným správním úřadům a dotčeným samosprávním celkům a znovu zveřejněna. Pro investora to znamená, že všechny lhůty začínají běžet znovu a o tuto dobu je proces posuzování vlivů prodloužen. 

 

 

 Moje služby

-   zpracuji analýzu záměru z hlediska variant a navrhnu varianty optimální z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a/nebo ptačí oblasti i z hlediska investora

-  jako osoba s autorizací podle § 45i vám zpracuji posouzení vašeho záměru podle § 45i (Naturové posouzení)

jako osoba s autorizací podle § 67 vám zpracuji biologické hodnocení vašeho záměru

 

Napište mi

Váš dotaz

nebo pošlete předběžnou objednávku

Další krok Průvodce: 5. Posudek


Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.






Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.