Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 25. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Co je Natura 2000
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 16. 08. 2007 (16956 přečtení)

Natura 2000 je soustava chráněných lokalit evropského významu, kterou státy Evropské unie budují na svém území. Soustava Natura 2000 zahrnuje evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO). Mezi obecně známé rostliny chráněné Evropskou Unií patří koniklec velkokvětý a střevičník pantoflíček.Střevičník pantoflíček

Účelem soustavy Natura 2000 je chránit živočichy, rostliny a typy přírodních stanovišť, které jsou z hlediska celé Evropy cenné, ohrožené, vzácné nebo se vyskytují jen v určité oblasti (endemity).

Nejdůležitějšími právními předpisy pro soustavu Natura 2000 jsou směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích, ptačí směrnice) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích). Koniklec velkokvětý V přílohách směrnic jsou seznamy druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť, kterých se soustava Natura 2000 týká. Z obecně známých druhů patří do těchto seznamů (kromě již zmíněných rostlin koniklece a střevičníku) tetřev hlušec, ledňáček, losos, sysel, bobr, vlk, rys a medvěd.

Tyto směrnice byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Podle směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti, zkratkou označované jako PO (anglicky Special Protection Areas – SPA), podle směrnice o stanovištích evropsky významné lokality zkratkou označované jako EVL (anglicky Sites of Community Importace - SCI). Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality tvoří dohromady soustavu Natura 2000.

Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo záměr je povinen předložit návrh orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může jeho záměr mít vliv na evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti (PO) soustavy Natura 2000. Jestliže orgán ochrany přírody vliv nevyloučí, musí být záměr předmětem posouzení podle § 45i (Naturové posouzení). Posouzení podle § 45i je oprávněna zpracovat pouze autorizovaná osoba. Pokud podobné posouzení potřebujete, nacházíte se na stránkách autorizované osoby s potřebným oprávněním. Ráda zodpovím jakékoliv otázky ohledně vašeho záměru, napište mi.

Pokud posouzení prokáže negativní vliv na území Natura 2000 a neexistuje variantní řešení, lze záměr schválit jen z naléhavých důvodů veřejného zájmu. 

Pokud vás zajímá jak probíhá posuzování vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přečtěte si nového Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA.

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi


Máte dotaz ke článku?

Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.