Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 28. 02. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


* Co je CITES

hlaváček jarní, Adonis vernalis

CITES je mezinárodní úmluva, jejímž účelem je postavit obchod s ohroženými druhy zvířat a rostlin pod kontrolu, aby nedošlo k jejich vyhubení.CITES (zkratka z Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je mezinárodní úmluva (též Washingtonská úmluva), jejímž účelem je postavit obchod s ohroženými druhy zvířat a rostlin pod společnou kontrolu všech států světa, aby nedošlo k jejich vyhubení. Tato úmluva v současné době zahrnuje kolem pěti tisíc druhů živočichů a pětadvacet tisíc druhů rostlin.

V příloze CITES I. jsou uvedeny druhy, s nimiž je obchod striktně zakázán, příloha CITES II. obsahuje seznam druhů, s nimiž je obchodování možné jen na základě povolení (permit CITES) a příloha CITES III. obsahuje druhy ohrožené pouze na území určitého státu.

V okamžiku vstupu České republiky do Evropské Unie nabyl účinnosti zákon č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy, zákon o CITES). Současně vstoupila v platnost prováděcí vyhláška č. 227/2004 Sb., která stanovuje druhy z přílohy A, které jsou vyňaty z povinné registrace (příloha č. 3) a naopak stanovuje druhy, na které se povinnost registrace vztahuje (příloha č. 4).

Výkonným orgánem v České republice je Ministerstvo životního prostředí, vědeckým orgánem CITES s celostátní působností Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, kontrolním orgánem je Česká inspekce životního prostředí. Regionálními výkonnými orgány jsou také krajské úřady, správy chráněných krajinných oblastí a správy národních parků.

Z našich druhů se úmluva CITES týká například vlka, medvěda, rysa ostrovida, kočky divoké, čápa černého, dropa, jasoně červenookého, z rostlin v seznamech najdeme čeleď vstavačovitých (a to včetně druhů, které nepatří mezi zvláště chráněné), sněženku podsněžník, brambořík nachový, hlaváček jarní, střevičník pantoflíček.


Více informací na stránkách:
CITES na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR
CITES na Ministerstvu životního prostředí
Kontaktní osoby na Ministerstvu životního prostředí
Oficiální stránky CITES (v angličtině)
Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.