Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 10. 04. 2009 (10016 přečtení)

Popis biotopu.Biotop:   L9.1 Horské třtinové smrčiny

Natura 2000:  
9410 Acidophilous spruce forests (Vaccinio-Piceetea)
Fytocenologie:   Piceion excelsae Pawlowski et al.1928


 

L9.1 horské třtinové smrčiny
L9.1 horské smrčiny
Porost se třtinou chloupkatou a mechy, Krkonoše Porost se třtinou chloupkatou a borůvkou, Krkonoše

 

Smrčiny s několika patry, zapojené, na některých horninách rozvolněnější. Ve stromovém i keřovém patře se objevují i javor klen,  buk lesní a jeřáb ptačí. Pokryvnost bylinného patra kolísá, dominanty tvoří metlička křivolaká, třtina chloupkatá, kapraď rozložená nebo borůvka. V bylinném patře se dále vyskytují plavuně (vranec jedlový, plavuň pučivá) a druhy horské (žebrovice různolistá, bika lesní, podbělice alpská, čípek objímavý, sedmikvítek evropský). Mechové patro je vyvinuto s vysokou pokryvností, může dosahovat až 90%. Třtinové smrčiny se vyskytují na svazích a vrcholech kopců v nadmořských výškách (950-) 1100-1350 m.n.m. a dosahují horní hranice lesa, kde jsou porosty rozvolněnější. Půdy jsou kamenité, na minerálně chudých silikátových horninách. Výskyt je omezen na hory: Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Králický Sněžník, Rychlebské hory, hrubý Jeseník, Moravskoslezské Beskydy, vzácně i jinde. Převládá typ se třtinou chloupkatou a s borůvkou, maloplošně se vyskytují též porosty s převahou kapradi rozložené na kamenitých sutích.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

Dg Dm smrk ztepilý Picea abies
smrk ztepilý
jeřáb ptačí Sorbus aucuparia
jeřáb obecný
Dm metlička křivolaká Avenella flexuosa
metlička křivolaká
Dg žebrovice různolistá Blechnum spicant
žebrovice různolistá
Dg podbělice alpská Homogyne alpina
podbělice alpská
Dm šťavel kyselý Oxalis acetosella
šťavel kyselý
Dg sedmikvítek evropský Trientalis europaea
sedmikvítek evropský
Dm brusnice borůvka Vaccinium myrtillus
brusnice borůvka
brusinka Vaccinium vitis-idaea
brusnice brusinka

Dm třtina chloupkatá Calamagrostis villosa

obrázek

Dm kapraď rozložená Dryopteris dilatata

obrázky

vranec jedlový Huperzia selago

obrázky

Dg bika lesní Luzula sylvatica

obrázky

plavuň pučivá Lycopodium annotinum

obrázky

starček hercynský Senecio hercynicus

obrázky

dřípatka horská Soldanella montana

obrázky

Dm čípek objímavý Streptopus amplexicaulis

obrázky

     

 

Mechorosty:

dvouhrotec chvostnatý Dicranum scoparium
rokyt cypřišovitý Hypnum cupressiforme
ploník ztenčený Polytrichum formosum
rašeliník ostrolistý Sphagnum capillifolium
rašeliník Girgensohnův Sphagnum girgensohnii

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.