Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 25. 03. 2009 (10841 přečtení)

Fotografie středoevropské bazifilní teplomilné doubravy a v ní rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy

Natura 2000: 
91l0* Euro-Siberian steppe oak woods - prioritní stanoviště
Fytocenologie:   Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs ex Jakucs 1960


 

L6.4 bazifilní doubravy
L6.4 bazifilní doubravy
Sivický les u Brna Sivický les u Brna

Světlé lesy s převahou dubu letního nebo zimního. Keřové patro je v současných porostech díky ovlivnění slaběji vyvinuté. Druhově bohaté bylinné patro obsahuje druhy teplomilnch doubrav (válečka prapořitá, řimbaba okoličnatá), dubohabřin (sasanka hajní, jaterník trojlaločný), druhy acidofilní (kostřava ovčí, bika hajní) a druhy rostoucí na střídavě vlhkých půdách (bezkolenec rákosovitý, bukvice lékařská, srpice barvířská, mochna bílá). Obsazuje roviny, mírné svahy na těžkých půdách, na povrchu odvápněných, ve spodních vrstvách vápníkem bohatých. Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy jsou rozšířeny v Českém středohoří, okolí Prahy, v Českém krasu ana Křivoklátsku, v Pojizeří, východočeském Polabí, v okolí Brna a Znojma, vzácně i jinde.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

líska obecná Corylus avellana
Corylus avellana, líska obecná
Dg krušina olšová Frangula alnus
krušina olšová
ptačí zob obecný Ligustrum vulgare
ptačí zob obecný
Dm dub zimní Quercus petraea s.l.
dub zimní
Dm dub letní Quercus robur
dub letní
sasanka hajní Anemone nemorosa
Anemone nemorosa, sasanka hajní
Dg bukvice lékařská Betonica officinalis
bukvice lékařská
Dm válečka prapořitá Brachypodium pinnatum
válečka prapořitá
zvonek broskvolistý Campanula persicifolia
Campanula persicifolia zvonek broskvolistý
Dg hvozdík pyšný Dianthus superbus
hvozdík pyšný
kostřava ovčí Festuca ovina
kostřava ovčí
jahodník obecný Fragaria vesca
jahodník obecný
Dg svízel severní pravý Galium boreale ssp. boreale
svízel severní
jaterník trojlaločný Hepatica nobolis
Hepatica nobilis, jaterník trojlaločný
jestřábník zední Hieracium murorum
jestřábník zední
hrachor černý Lathyrus niger
Lathyrus niger, hrachor černý
bika hajní pravá Luzula luzuloides ssp. luzuloides
bika hajní
černýš luční Melampyrum pratense
černýš luční
strdivka nící Melica nutans
Melica nutans, strdivka nící
Dg Dm bezkolenec rákosovitý Molinia arundinacea
bezkolenec rákosovitý
smldník jelení Peucedanum cervaria
smldník jelení
Dm lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní
Dg mochna bílá Potentilla alba
Potentilla alba, mochna bílá
Dg srpice barvířská Serratula tinctoria
srpice barvířská
řimbaba chocholičnatá Tanacetum corymbosum
Tanacetum corymbosum, kopretina chocholičnatá
jetel alpinský Trifolium alpestre
jetel alpinský
rozrazil lékařský Veronica officinalis
rozrazil lékařský

Dg ostřice horská Carex montana

obrázky

rozrazil vídeňský Veronica vindobonensis

obrázek

violka chlumní Viola collina

obrázky

   

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.