Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 27. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 22. 08. 2007 (11206 přečtení)

Fotografie biotopu a  v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L3.3, karpatské dubohabřiny

Natura 2000:  
91G0 * Pannonic oak-hornbeam forest - prioritní stanoviště
Fytocenologie:   Carpinion Issler 1931, asociace Carici pilosae-Carpinetum Neuhausl et Neuhauslová 1964


 

L3.3 - karpatská dubohabřina
L3.3 - karpatská dubohabřina
Karpatská dubohabřina, jarní aspekt Karpatská dubohabřina, letní aspekt

 

Lesy s dominancí habru obecného nebo dubu zimního. Keřové patro je různě bohatě vyvinuté, v bylinném patře výrazně převládá ostřice chlupatá. Významný je výskyt diagnostických druhů vázaných na karpatskou oblast, bylinné patro dále tvoří hájové druhy. Vyskytuje se na svazích nebo na rovině na jižních okrajích Drahanské vrchoviny a v obvodových pahorkatinách karpatských pohoří.

  Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

javor babyka Acer campestre

Acer campestre, javor babyka
 

Dg Dm habr obecný Carpinus betulus

Carpinus betulus, habr obecný
 

svída krvavá Cornus sanguinea

Cornus sanguinea, svída krvavá
 

líska obecná Corylus avellana
Corylus avellana, líska obecná
 

buk lesní Fagus sylvatica

Fagus sylvatica, buk lesní

zimolez pýřitý Lonicera xylosteum
zimolez pýřitý

Dm dub zimní Quercus petraea s.l.
dub zimní

lípa srdčitá Tilia cordata

Tilia cordata, lípa srdčitá

sasanka hajní Anemone nemorosa

Anemone nemorosa, sasanka hajní

zvonek broskvolistý Campanula persicifolia

Campanula persicifolia zvonek broskvolistý
 

zvonek řepkovitý Campanula rapunculoides
zvonek řepkovitý

zvonek kopřivolistý Campanula trachelium
zvonek kopřivolistý

 Dg Dm ostřice chlupatá Carex pilosa

Carex pilosa, ostřice chlupatá
 

konvalinka vonná Convallaria majalis
Convallaria majalis, kovalinka vonná
 

srha  hajní Dactylis polygama

Dactylis polygama (aschersoniana), srha hajní
 

 Dg kyčelnice cibulkonosná Dentaria bulbifera
Dentaria bulbifera, kyčelnice cibulkatá
 

 Dg pryšec mandloňovitý Euphorbia amygdaloides

Euphorbia amygdaloides, pryšec mandloňový
 

pitulník žlutý Galeobdolon luteum s. l.

Galeobdolon luteum, hluchavka pitulník
 

mařinka vonná Galium odoratum

Galium odoratum, mařinka vonná
 

jestřábník zední Hieracium murorum
jestřábník zední
 

jestřábník savojský Hieracium sabaudum

jestřábník savojský
 

zapalice žluťuchovitá Isopyrum thalictroides
Isopyrum thalictroides, zapalice žluťuchovitá
 

hrachor černý Lathyrus niger

Lathyrus niger, hrachor černý
 

hrachor lecha Lathyrus vernus
Lathyrus vernus, hrachor jarní
 
pstroček dvoulistý Maianthemum bifolium
pstroček dvoulistý
 
strdivka nící Melica nutans
Melica nutans, strdivka nící
 
lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní
 
plicník lékařský Pulmonaria officinalis
Pulmonaria officinalis, plicník lékařský
 

 Dg kostival hlíznatý Symphytum tuberosum

Symphytum tuberosum, kostival hlíznatý
 

řimbaba chocholičnatá Tanacetum corymbosum

Tanacetum corymbosum, kopretina chocholičnatá
 

rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys

Veronica chamaedrys, rozrazil rezekvítek
 

violka lesní Viola reichenbachiana
violka lesní
  

ostřice horská Carex montana

obrázky

kostřava různolistá Festuca heterophylla

obrázky

 Dg svízel Schultesův Galium schultesi

obrázky

Dg hvězdnatec zubatý Hacquetia epipactis

obrázky

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.