Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 20. 03. 2009 (12861 přečtení)

Fotografie panonské teplomilné doubravy na písku a v ní rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy. 

Biotop:   L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku

Natura 2000: 
91l0* Euro-Siberian steppe oak woods - prioritní stanoviště
Fytocenologie:   Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957


 

L6.3 doubravy na písku
L6.3 doubravy na písku
Fragment u Jarohněvického rybníka, Dubňany Detail bylinného patra, u Jarohněvického rybníka, Dubňany

 

Světlé lesy s dubem letním. Keřové patro není příliš vyvinuto, bylinné patro je druhově bohaté s vysokou pokryvností. Dominanty tvoří ostřice Fritschova, konvalinka vonná a na vlhčích místech bezkolence. Přítomny jsou druhy šipákových doubrav (jetel alpinský, kakost krvavý), druhy střídavě vlhkých půd (bukvice lékařská, svízel severní, mochna bílá, srpice barvířská), druhy acidofilní (kostřava ovčí, černýš luční) a některé druhy luční (ovsík vyvýšený). Mechové patro je vyvinuto pravidelně, převládá rokyt cypřišovitý. Panonské teplomilné doubravy na písku osidlují roviny na vátých píscích. Výskyt je omezen na les Dúbrava u Hodonína, degradované fragmenty se vyskytují též v Bořím lese.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

krušina olšová Frangula alnus
krušina olšová
Dm dub letní Quercus robur
dub letní
zběhovec plazivý Ajuga reptans
zběhovec plazivý
konvalinka vonná Convallaria majalis
Convallaria majalis, kovalinka vonná
srha hajní Dactylis polygama
Dactylis polygama (aschersoniana), srha hajní
Dg hvozdík pyšný Dianthus superbus
hvozdík pyšný
kostřava ovčí Festuca ovina
kostřava ovčí
Dg svízel severní pravý Galium boreale ssp. boreale
svízel severní
kakost krvavý Geranium sanguineum
kakost krvavý
vrbina obecná Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris, vrbina obecná
černýš luční Melampyrum pratense
černýš luční
Dg Dm bezkolenec rákosovitý Molinia arundinacea
bezkolenec rákosovitý
Dg mochna bílá Potentilla alba
Potentilla alba, mochna bílá
krtičník hlíznatý Scrophularia nodosa
krtičník hlíznatý
Dg srpice barvířská Serratula tinctoria
srpice barvířská
jetel alpinský Trifolium alpestre
jetel alpinský
violka lesní Viola reichenbachiana
violka lesní

Dg kozlík ukrajinský chlumní Valeriana stolonifera ssp. stolonifera

obrázky

Dg mařinka barvířská Asperula tinctoria

obrázek

Dg Dm ostřice Fritschova Carex fritschii

obrázky

klinopád obecný Clinopodium vulgare

obrázky

Dg kostřava ametystová Festuca amethystina

obrázek

Dg kosatec různobarvý Iris variegata

obrázek

Dg hladýš pruský Laserpitium prutenicum

obrázek

Dg Dm bezkolenec modrý Molinia caerulea

obrázek

Dg čertkus luční Succisa pratensis

obrázky

rozrazil vídeňský Veronica vindobonensis

obrázek

 

 

 

Mechorosty:

rokyt cypřišovitý Hypnum cupressiforme

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.