Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 15. 02. 2009 (11909 přečtení)

Fotografie květnaté bučiny a v ní rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L5.1, květnaté bučiny

Natura 2000:  
9130  Asperulo-Fagetum beech forests
Fytocenologie:   Fagion Luquet 1926, podsvaz Eu-Fagenion Oberdorfer 1957


 

L5.1 květnaté bučiny
L5.1 květnaté bučiny
Festuco altissimae-Fagetum Festuco altissimae-Fagetum

 

Stromové patro je tvořeno bukem lesním, někdy s příměsí dalších listnatých druhů, ve vyšších polohách i jedle bělokoré a smrku ztepilého  V keřovém patře najdeme v typickém porostu zmlazující se dřeviny a keře,  keřové patro ale často díky degradaci chybí.  Bylinné patro má pokryvnost 30-60%, místy i méně a je složeno z mezofilních lesních druhů. Mechové patro nebývá vyvinuto. Květnaté bučiny rostou na bohatých půdách s rychlou mineralizací, na různých horninách. V nižších a středních nadmořských výškách zaujímají inverzní stanoviště (chladné rokle a severní svahy), v submontánním a montánním stupni rostou na plošinách a svazích. Vyskytují se v pohořích Českého masivu, na Českomoravské vysočině a v pohořích moravských Karpat. K jednotce jsou přiřazeny i fragmenty jedlin.

 Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

jedle bělokorá Abies alba
jedle bělokorá
Dg javor mléč Acer platanoides
javor mléč
 Dg javor klen Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus, javor klen

Dg Dm habr obecný Carpinus betulus

Carpinus betulus, habr obecný
 

 líska obecná Corylus avellana
Corylus avellana, líska obecná
lýkovec jedovatý Daphne mezereum
lýkovec jedovatý
Dg Dm buk lesní Fagus sylvatica
Fagus sylvatica, buk lesní
jasan ztepilý Fraxinus excelsior
jasan ztepilý
zimolez pýřitý Lonicera xylosteum
zimolez pýřitý

smrk ztepilý Picea abies
smrk ztepilý
dub zimní Quercus petraea s. lat.
dub zimní

Dg lípa srdčitá Tilia cordata
lípa srdčitá
Dg lípa velkolistá Tilia platyphyllos
lípa velkolistá
Dg. jilm drsný Ulmus glabra
jilm drsný
samorostlík klasnatý Actaea spicata
samorostlík klasnatý
Dm ostřice chlupatá Carex pilosa
Carex pilosa, ostřice chlupatá
Dg kyčelnice cibulkonosná Dentaria bulbifera
Dentaria bulbifera, kyčelnice cibulkatá
 
Dg kyčelnice devítilistá Dentaria enneaphyllos
kyčelnice devítilistá
 
kapraď samec Dryopteris filix-mas
kapraď samec
Dm kostřava lesní Festuca altissima
kostřava lesní
pitulník žlutý Galeobdolon luteum s. l.
Galeobdolon luteum, hluchavka pitulník

mařinka vonná Galium odoratum
Galium odoratum, mařinka vonná

bukovník kapraďovitý Gymnocarpium dryopteris
bukovník kapraďovitý
Dg ječmenka evropská Hordelymus europaeus
ječmenka evropská
netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere, netýkavka nedůtklivá
strdivka nící Melica nutans
Melica nutans, strdivka nící
 
 bažanka vytrvalá Mercurialis perennis
bažanka vytrvalá
mléčka zední Mycelis muralis
mléčka zední
vraní oko čtyřlisté Paris guaqdrifolia
vraní oko čtyřlisté
lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní
 
Dg kokořík přeslenitý Polygonatum verticillatum
kokořík přeslenitý
Dg věsenka nachová Prenanthes purpurea
věsenka nachová
plicník lékařský Pulmonaria officinalis
Pulmonaria officinalis, plicník lékařský
 
Dg krtičník hlíznatý Scrophularia nodosa
krtičník hlíznatý
violka lesní Viola reichenbachiana
violka lesní
  

zimolez černý Lonicera nigra

obrázky

sveřep Benekenův Bromus benekeni

obrázky

Dg strdivka jednokvětá Melica uniflora

obrázky

 pšeníčko rozkladité Milium effusum

obrázky

starček vejčitý Senecio ovatus

obrázky

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.