Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy České republiky
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 11. 02. 2008 (25308 přečtení)

Přehled všech biotopů České republiky podle Katalogu biotopů s fotografiemi.M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Za názvem biotopu je uvedeno číslo typu přírodního stanoviště soustavy Natura 2000, prioritní biotopy jsou označeny hvězdičkou.

V Vodní toky a nádrže
V4, makrofytní vegetace vodních tokůV5 vegetace parožnatekV1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (3150)
V2 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod (není) obrázek př. fak. Olomouc
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní (3160) obrázek př. fak. Olomouc
V4 Makrofytní vegetace vodních toků (3260)
V5 Vegetace parožnatek (3140)
V6 Vegetace šídlatek (Isoëtes) (3130) obrázek př. fak. Olomouc

M Mokřady a pobřežní vegetace
M1 Rákosiny a vegetace vysokých ostřic
        M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod (není)
M1.1, rákosiny eutrofních stojatých vod         M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty (v soustavě Natura 200 není)
        M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů (v soustavě Natura 2000 není) obrázek př. fak. Olomouc
        M1.4 Říční rákosiny (v soustavě Natura 2000 není)
        M1.5 Pobřežní vegetace potoků (v soustavě Natura 2000 není)
        M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů (7140) obrázek př. fak. Olomouc
        M1.7 Vegetace vysokých ostřic (v soustavě Natura 2000 není)
        M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) (7210*) obrázek
M2 Vegetace jednoletých vlhkomilných bylin
        M2.1 Vegetace letněných rybníků (3130) obrázek př. fak. Olomouc
        M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků (3130) obrázek
        M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí (3130)
        M2.4 Vegetace jednoletých slanomilných trav (v soustavě Natura 2000 není)
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin (3130) obrázek př. fak. Olomouc
M4 Štěrkové říční náplavy
        M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace (v soustavě Natura 2000 není) obrázek    
        M4.2 Štěrkové náplavy s židoviníkem německým (Myricaria germanica) (3230) obrázek př. fak. Olomouc
        M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) (3220)
M5 Devětsilové lemy horských potoků (6430)
M6 bahnité říční náplavyM6 Bahnité říční náplavy (3270)
M7 Bylinné lemy nížinných řek (6430)

R Prameniště a rašeliniště
R1 Prameniště
        R1.1 Luční pěnovcová prameniště (7220*) obrázek př. fak. Olomouc
        R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců (v soustavě Natura 2000 není) obrázek
        R1.3 Lesní pěnovcová prameniště (7220*) obrázek př. fak. Olomouc
        R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců (v soustavě Natura 2000 není)
        R1.5 Subalpínská prameniště (v soustavě Natura 2000 není)
R2 Slatinná a přechodová rašeliniště
        R2.1 Vápnitá slatiniště (7230)
        R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště (7140)
        R2.3 Přechodová rašeliniště (7140)
R2.3, přechodová rašeliniště        R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotsemenkou bílou Rhynchospora alba) (7150) obrázek př. fak. Olomouc
R3 Vrchoviště
        R3.1 Otevřená vrchoviště (7110*) obrázek př. fak. Olomouc
        R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) (91D0*)
        R3.3 Vrchovištní šlenky (7110*)
        R3.4 Degradovaná vrchoviště (7120) obrázek př. fak. Olomouc

S Skály, sutě a jeskyně
S1.1 štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolinS1 Skály a droliny
        S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin (8210)
        S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (8210) obrázek př. fak. Olomouc
        S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek (v soustavě Natura 2000 není)
        S1.4 Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin (v soustavě Natura 2000 není)
        S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (v soustavě Natura 2000 není)
S2 Pohyblivé sutě
        S2A Pohyblivé sutě karbonátových drolin (8160*)
        S2B Pohyblivé sutě silikátových drolin (8150)

S3 Jeskyně
S3B, jeskyně nepřístupné veřejnosti, zimní aspektS3B, jeskyně nepřístupné veřejnosti        S3A Jeskyně přístupné veřejnosti (v soustavě Natura 2000 není)
        S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti (8310)

A Alpínské bezlesí
A1 Alpínské trávníky    
        A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky (6150) obrázek př. fak. Olomouc
        A1.2 Zapojené alpínské trávníky (6150)
A2 Alpínská a subalpínská keříčková vegetace
        A2.1 Alpínská vřesoviště (4060)
        A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace (4060)
A3 Sněhová vyležiska (6150)
A4 Subalpínská vysokobylinná vegetace
        A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky (6430)
        A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy (6430) obrázek př. fak. Olomouc
        A4.3 Subalpínské kapradinové nivy (6430)
A5 Skalní vegetace sudetských karů (8220) obrázek př. fak. Olomouc
A6 Acidofilní vegetace alpínských skal a drolin
        A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin (8110) obrázek př fak. Olomouc
        A6B Acidofilní vegetace alpínských skal (8220)
A7 Kosodřevina (4070*) obrázek př. fak. Olomouc
A8 Subalpínské listnaté křoviny
        A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum) (4080)
        A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny (4080)

T Sekundární trávníky a vřesoviště
T1 Louky a pastviny
T1.1 mezofilní ovsíkové louky T1.2 horské trojštětové louky         T1.1 Mezofilní ovsíkové louky (6510)
        T1.2 Horské trojštětové louky (6520)
        T1.3 Poháňkové pastviny (v soustavě Natura 2000 není)
        T1.4 Aluviální psárkové louky (v soustavě Natura 2000 není)
        T1.5 Vlhké pcháčové louky (v soustavě Natura 2000 není)
        T1.6 Vlhká tužebníková lada (6430)
        T1.5 vlhké pcháčové loukyT1.6 vlhká tužebníková ladaT1.7 Kontinentální zaplavované louky (6440)
        T1.8 Kontinentální vysokobylinná vegetace (6440)
        T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky (6410) obrázek př. fak. Olomouc
        T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd  (v soustavě Natura 2000 není)
T2 Smilkové trávníky
        T2.1 Subalpínské smilkové trávníky (6230*)
        T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy (6230*)
        T2.3 Podhorské až horské smilkové trávníky (6230*)
T3 Suché trávníky
T3.3B, panonské sprašové stepní trávníky         T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) (6190) obrázek př. fak. Olomouc
        T3.2 Pěchavové trávníky (6190)
        T3.3 Úzkolisté suché trávníky
                T3.3A Subpanonské stepní trávníky (6240*)
                T3.3B Panonské sprašové stepní trávníky (6250*)
                T3.3C Porosty s význačným výskytem vstavačovitých (6210*)
                T3.3D Porosty bez význačného výskytu vstavačovitých (6210)
        T3.4 Širokolisté suché trávníky
                T3.4A Porosty s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (J. communis) (6210* a 5130)
                T3.4B Porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) (6210)
                T3.4C Porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) (6210*)
                T3.4D Porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (J. communis) (6210)
        T3.5 Acidofilní suché trávníky
                T3.5A Porosty s význačným výskytem vstavačovitých (6210*)
                T3.5B Porosty bez význačného výskytu vstavačovitých (6210)
T4 Lesní lemy
T4.1 suché bylinné lemy        T4.1 Suché bylinné lemy (v soustavě Natura 2000 není)
        T4.2 Mezofilní bylinné lemy (v soustavě Natura 2000 není)
T5 Trávníky písčin a mělkých půd
        T5.1 Jednoletá vegetace písčin (2330)
        T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) (2330)
        T5.3 Kostřavové trávníky písčin (2330)
        T5.4 Panonské stepní trávníky na písku (6260*)
        T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd (v soustavě Natura 2000 není) obrázek př. fak. Olomouc
T6 Vegetace efemér a sukulentů
        T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentů
                T6.1A Porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) (8230)
                T6.1B Ostatní porosty (8230)
        T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů
                T6.2A Porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) (6110*)
                T6.2B Ostatní porosty (6110*)
T7 Slaniska (1340*)
T8 Nížinná až horská vřesoviště
        T8.1 Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin
                T8.1A Porosty s jalovcem obecným (Juniperus communis) (4030 a 5130)
                T8.1B Ostatní porosty (4030)
        T8.2 Sekundární podhorská a horská vřesoviště
                T8.2A Porosty s jalovcem obecným (Juniperus communis) (4030 a 5130)
                T8.2B Ostatní porosty (4030)
        T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin (4030)

K Křoviny
K3 vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
K1 Mokřadní vrbiny (v soustavě Natura 2000 není)
K2 Vrbové křoviny podél vodních toků
        K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů (v soustavě Natura 2000 není)
        K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů (3240)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (v soustavě Natura 2000 není)
K4 Nízké xerofilní křoviny
        K4A Porosty se skalníky (Cotoneaster spp.) (40A0*)
        K4B Porosty s mandloní nízkou (Prunus tenella) (40A0*)
       K4C, nízké xerofilní křoviny K4C Ostatní porosty (v soustavě Natura 2000 není)

L Lesy    
L1 Mokřadní olšiny (není)
L2 Lužní lesy
        L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) (91E0*)
        L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy (91E0*)
        L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek (91F0)
        L2.4 Měkké luhy nížinných řek (91E0*)
L3 Dubohabřiny
        L3.1 Hercynské dubohabřiny (9170)
        L3.2 Polonské dubohabřiny (9170)
        L3.3 Karpatské dubohabřiny (91G0*)
L3.3, karpatské dubohabřinyL3.3, karpatské dubohabřiny        L3.4 Panonské dubohabřiny (91G0*)
L4 Suťové lesy (9180*)
L5 Bučiny
        L5.1 Květnaté bučiny (9130)
        L5.2 Horské klenové bučiny (9140)
        L5.3 Vápnomilné bučiny (9150)
        L5.4 Acidofilní bučiny (9110)
L6 Teplomilné doubravy
        L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy (91H0*)
        L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spraši (9110*)
        L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku (9110*)
        L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (9110*)
        L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy
                L6.5A Acidofilní teplomilné doubravy s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) (9110*)
                L6.5 B Ostatní porosty (v soustavě Natura 2000 není)
L7 Acidofilní doubravy
L7.1, suché acidofilní doubravyL7.1, suché acidofilní doubravy        L7.1 Suché acidofilní doubravy (v soustavě Natura 2000 není)
        L7.2 Vlhké acidofilní doubravy (9190)
        L7.3 Subkontinentální borové doubravy (v soustavě Natura 2000 není)
        L7.4 Acidofilní doubravy na písku (v soustavě Natura 2000 není)
L8 Suché bory
        L8.1 Boreokontinentální bory (v soustavě Natura 2000 není)
        L8.2 Lesostepní bory (v soustavě Natura 200 není)
        L8.3 Perialpidské hadcové bory v soustavě Natura 2000 není)
L9 Smrčiny
        L9.1 horské třtinové smrčinyL9.1 Horské třtinové smrčiny (9410)
        L9.2 Rašelinné a podmáčené smrčiny
                L9.2A Rašelinné smrčiny (91D0*)
                L9.2B Podmáčené smrčiny (9410)
        L9.3 Horské papratkové smrčiny (9410)
L10 Rašelinné lesy
        L10.1 Rašelinné březiny (91D0*)
        L10.2 Rašelinné brusnicové bory (91D0*)
        L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť (91D0*)
        L10.4 Blatkové bory (91D0*)

X Biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem
X7, okraj pole
X1 Urbanizovaná území
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole
X4 Trvalé zemědělské kultury
X5 Intenzivně obhospodařované louky
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídlaX2, intenzívně obhospodařované pole
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami
X10 Paseky s podrostem původního lesa
X11 Paseky s nitrofilní vegetací
X12 Nálety pionýrských dřevin
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace


Další fotografie biotopů najdete v dalších článcích v rubrice Biotopy, Natura 2000.
Přírodovědecká fakulta Olomoucké University má na svých stránkách také další fotografie biotopů a další informace k biotopům (pozor, třídění neodpovídá Katalogu).
Katalog je k dispozici ve formátu pdf  zde (načítá se pomalu), tam jsou i další obrázky biotopů.

 

R2.2 nevápnitá slatiniště V4 vegetace vodních toků K4A nízké křoviny L6.5B acidofilní teplomilné doubravy R3.2 vrchoviště s klečí L6.5B acidofilní teplomilné doubravyM1.7 vegetace ostřic

 

 


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 4,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.