Závazné stanovisko k ověření změn záměru (§9a, odst. 4 a 5)

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Zákony , Vydáno dne: 18. 03. 2015

Toto stanovisko bylo zavedeno novelou 39/2015 Sb. (novela EIA).  Je upraveno novým paragrafem -  § 9a v odstavcích 4) a 5). V novele je definováno jako závazné stanovisko k ověření změn záměru, označuje se také jako verifikační závazné stanovisko EIA, ověřovací závazné stanovisko nebo coherence stamp.

Co to znamená pro investora (=oznamovatele)? Jedná se o novou povinnost, kterou zavádí novela zákona o posuzování vlivů. Ve stručnosti se jedná o to, aby bylo posouzeno, jestli záměr není výrazně odlišný od dokumentace EIA.Podle § 9a odst. 4 (nový paragraf po novele) je oznamovatel povinen nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení předložit příslušnému úřadu dokumentaci včetně úplného popisu případných změn záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko. Navazujícím řízením je územní řízení, stavební řízení a řízení o změně stavby před dokončením.

Jak tuto novou povinnost popisu změn prakticky splnit? Vhodný způsob je zkopírovat dokumentaci a pod každý oddíl, (případně odstavec textu, je-li změn mnoho) doplnit výrazně odlišným písmem (barva, font, tučně) popis všech změn nebo větu že žádné změny nenastaly. Popis změn musí být úplný, neúplný popis znamená negativní stanovisko.

Toto nové stanovisko potvrzuje identitu záměru mezi EIA a povolovacími řízeními. Aplikuje se od 1.4.2015 pro všechny probíhající EIA a i pro EIA již proběhlé (i několik let staré) vždy před zahájením stavebního řízení a řízení o změně stavby před dokončením. Rozdělení stavby znamená pro každou její část samostatné stanovisko k ověření změn záměru.

Negativní stanovisko k ověření změn záměru (= negativní coherence stamp) bude vydáno, pokud došlo ke změnám s možným významným vlivem na životní prostředí. V takovém případě musí být tyto změny posouzeny v novém zjišťovacím řízení.