Odborný názor na záměr "Konec světa" z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA, Vydáno dne: 20. 12. 2012

Protože neproběhly patřičné právní náležitosti z hlediska záměru "Konec světa" (oznámení záměru podle § 6 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí , vyžádání stanoviska orgánu ochrany přírody podle §45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů), je nutno níže uvedené vyjádření pokládat pouze za odborný názor. Lze dále s jistotou konstatovat, že investor nedodržel své povinnosti vyplývající ze zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  a  zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a realizace záměru "Konec světa" by proto byla nezákonná.

 

Odborný názor autorizované osoby: Záměr "Konec světa" by ovlivnil 100% všech evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v České republice. Měl by 100% likvidační vliv na všechny populace všech předmětů ochrany ve všech dotčený ch EVL a PO. Lze konstatovat, že záměr "Konec světa" má významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000. Dovoluji si upozornit, že pokud je v závěrečném stanovisku konstatován významný negativní vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000, lze záměr povolit jen za podmínek uvedených v § 45i odstavce 9 nebo odstavce 10.