Zpracuji biologické hodnocení

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA, Vydáno dne: 29. 08. 2009

Jednou z mých služeb je biologické hodnocení. Povinnost provést biologické hodnocení ukládá příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení.Biologické hodnocení

Biologické hodnocení je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny, přímých i nepřímých vlivů záměru z hlediska vlivu na rostliny a živočichy. Zabývá se celým průběhem zamýšleného zásahu, výstavbou, užíváním a odstraněním stavby. Obsahem biologického hodnocení je i srovnání variant záměru variantou optimální.

Zákon upravuje biologické hodnocení v § 67 zákona 114/1992 Sb. a § 18 vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky 395/1992 Sb. (prováděcí vyhláška). Investor je povinen provést biologické hodnocení na vlastní náklady. Uloží-li příslušný úřad v závěrečném stanovisku náhradní opatření k ochraně přírody, je investor povinen tato opatření provést. Biologické hodnocení může provádět jen autorizovaná osoba.

Průběh: Biologické hodnocení většinou trvá jednu vegetační sezónu. Zahrnuje botanický a zoologický průzkum, podle charakteru lokality mohou být přizvání specialisté (hydrolog, ichtyolog, entomolog), následuje vyhodnocení vlivů záměru.

Moje služby: Jako držitelka autorizace zpracuji se svým odborným týmem kompletní biologické hodnocení. Navrhnu varianty bez negativních vlivů nebo s nízkými negativními vlivy.

Autorizace: Kopie autorizace pro biologické hodnocení podle § 67 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny č.j. 9179/ENV/06, 372/640/06 ze dne 28.2.2006

 

Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci? Potřebujete zpracovat biologické hodnocení?

Napište mi