Náležitosti oznámení podlimitního záměru

Autor: citace zákona <>, Téma: Zákony , Vydáno dne: 23. 08. 2009

Příloha č. 3a k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Podlimitní záměr je takový záměr, který není zařazen v příloze č. 1 ani v kategorii č. I (záměry vždy podléhající posouzení) ani v kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení.

Změny novelou 39/2015 červeně.Příloha č. 3a k zákonu č. 100/2001 Sb.


Oznámení podlimitního záměru

I. Údaje o oznamovateli
1. Obchodní firma/Jméno
2. IČO
3. Sídlo/Adresa
4. Jméno, přijmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

II. Název záměru

III. Údaje o záměru
1. Umístění záměru (obec, k.ú.)
2. Charakter záměru, stručný popis technického a technologického řešení záměru, včetně parametrů (např. zastavěná plocha, kapacita výroby, počet dobytčích jednotek)
3. Druh navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 § 9a odst. 3
4. Výčet staveb, činností a technologií v území dotčeném záměrem (realizovaných, připravovaných, uvažovaných)
5. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (ÚSES, ZCHÚ, VKP apod.)

IV. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy (zemědělské půdy, lesa)
2. Odběr a spotřeba vody
3. Surovinové zdroje
4. Energetické zdroje

V. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
2. Množství odpadních vod, míra jejich znečištění
3. Kategorizace a množství odpadů
4. Zdroje hluku
5.Rizika havárií

VI. Shrnutí charakteristik záměru a lokality, aby bylo možné posoudit, zda záměr vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.

 

Přílohy:
Mapy širších vztahů s označením umístění záměru v dané obci a ve vztahu k okolní zástavbě
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Datum zpracování oznámení:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:
Podpis zpracovatele:
Podpis oznamovatele (oprávněného zástupce):

 

Zpět na Průvodce:

 Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi