Zkratky používané při posuzování vlivů na životní prostředí

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: FAQ - často kladené otázky, Vydáno dne: 14. 08. 2009

Otázka: Co znamená PUPFL, EVL, OOP ?Otázka: Můžete mi prosím říct, co znamená PUPFL, EVL, OOP ?

Odpověď: Připravila jsem seznam zkratek často používaných při procesu posuzování vlivů a v ochraně přírody.

 

AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

CBD - úmluva o biologické rozmanitosti

CENIA - Česká informační agentura životního prostředí

CHKO – chráněná krajinná oblast

CHLÚ - chráněné ložiskové území

CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod

ČBÚ - Český báňský úřad

ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí

DP - dobývací prostor

DUR - dokumentace k územnímu řízení

EHS - Evropské hospodářské společenství

EEA - Evropská agentura pro životní prostředí

EIA – posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (z anglického Environmental Impact Assessment)

EMAS - systém environmentálního řízení a auditu

EVL – evropsky významná lokalita (§ 3 odst. 1, písm. o) ZOPK)

EVVO - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění

KES - koeficient ekologické stability

KRNAP - Krkonošský národní park

KÚ – krajský úřad

LHP - lesní hospodářský plán

MCHÚ - maloplošná chráněná území

MZe - Ministerstvo zemědělství

MŽP – Ministerstvo životního prostředí

NP – národní park

NPP - národní přírodní památka

NPR - národní přírodní rezervace

OOP – orgán ochrany přírody

OP - Operační program

PHO - pásmo hygienické ochrany

PO – ptačí oblast (§ 45e ZOPK)

PP - přírodní památka

PPK - Program péče o krajinu

PR - přírodní rezervace

PUPFL - pozemky určené k plnění funkcí lesa

SEA – strategické posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí

SCHKO - Správa chráněné krajinné oblasti

SZ – zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a sta­vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

ÚP - územní plán

ÚPD – územně plánovací dokumentace

ÚSES - územní systém ekologické stability (§ 3 ZOPK)

ÚÚR - Ústav územního rozvoje

VCHÚ - velkoplošná chráněná území

VKP - významný krajinný prvek (§ 3 ZOPK)

ZCHÚ - zvláště chráněné území

ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

ZPV – zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

ŽP - životní prostředí

 

Další zkratky týkající se životního prostředí na CENIA

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi