Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady?

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 20. 07. 2009

Atrakcí Brna je v letošním roce i vypuštěná brněnská přehrada. Na obnažených dnech nádrží  se vyskytuje specifická vegetace.Vypuštěná brněnská přehrada nabízí v těchto dnech mnoho neobvyklých pohledů.

brněnská přehrada vypuštěná
brněnská přehrada vypuštěná
brněnská přehrada vypuštěná
brněnská přehrada vypuštěná
 Rakovec v květnu  přítok z Jeleního žlíbku pohled na Rokli pod hradem Veveří

Kromě fotogenických obrázků nabízí i nevšední zastavení a nevšední pohled na vegetaci. Dna letněných rybníků, vypuštěných nádrží nebo rybniční a přehradní okraje při nedostatku vody mají speciální typ vegetace, nazývaný  vegetace obnažených den nebo vegetace letněných rybníků. Vyskytuje se i v pískovnách, na bahnitých říčních náplavech nebo v mělkých říčních ramenech, která přes léto částečně vysychají. Dříve se rybníky pravidelně jednou za několik let vypouštěly, letnily, dnes většinou tento způsob hospodaření není podporován a tento typ porostů proto ustupuje. Často rozšířený typ patří k biotopu M2.1, vegetace letněných rybníků, fytocenologicky patřící do svazu Eleocharition soloniensis Philippi 1968. Společenstva jsou variabilní v závislosti na  fyzikálních a chemických vlastností substrátu, nejlépe se vyvíjejí na jemném rybničním bahně. Vyskytuje se od nížin do podhůří, těžištěm výskytu jsou rybniční oblasti, například jižní Čechy, vysočina. Ve střední a jižní části Moravy je vyvinuta vzácně, také proto, že na jihu Moravy, v teplé oblasti panonika,  ji nahrazují jednotky M2.3 vegetace obnažených den teplých oblastí, svaz Nanocyperion flavescentis Koch ex Malcuit 1929 nebo v mírně slaném prostředí M2.4 vegetace jednoletých slanomilných trav, svaz Cypero-Spergularion salinae Slavnic 1948. Častým nitrofilním až ruderálním typem této vegetace jsou porosty svazu Bidention tripartitae Nordhagen 1940, pro soustavu Natura 2000 mapované jako biotop M6 bahnité říční náplavy.

Společnými znaky pro všechny typy vegetace obnažených den je převaha jednoletých bylin. Jednoleté byliny mají na holých provlhčených půdách konkurenční výhodu. Zatím tam nic neroste, půda byla zatopená vodou. Jakmile se hladina vody sníží, začnou rostliny klíčit a růst. Nejrychleji klíčí právě jednoleté rostliny, jejich životní strategií je rychle vyrůst, rychle odkvést a rychle vytvořit semena. Semen musí být mnoho a musí být dlouho klíčivá, aby vydržela další dlouhou etapu zatopení vodou.Takže rychle vyrostou, mají dostatek prostoru, světla, živin i vláhy. Jejich životní cyklus je krátký a proto stačí vyklíčit, odkvést a vytvořit semena ještě před tím, než je zaplaví voda nebo než jim začnou konkurovat vytrvalé druhy. Proto je tato vegetace omezena časově, a po rozvoji jednoletých rostlin nastupují další vývojová (sukcesní) stadia, kdy se již uplatňují byliny vytrvalé. Dalším společným rysem jsou způsoby narušení: hnojení, vápnění, absence letnění, odbahňování (odbahněním se dostanou z lokality i semena druhů, které jsou na obnažená dna vázany a vegetace pak nemá z čeho vyrůstat).

Na dně vypuštěné brněnské přehrady se nacházejí tyto typy vegetace:

M2.1 Vegetace letněných rybníků

svaz Eleocharition soloniensis Philippi 1968

Eleocharition soloniensis
Eleocharition soloniensis
Eleocharition soloniensis
Eleocharition soloniensis
nízké porosty u Kozí horky, s terestrickou formou lakušníku 6.7.2009 nízké porosty u Kozí horky s protěží bažinnou,  6.7.2009 nízké porosty u Kozí horky s protěží bažinnou,  6.7.2009 porosty u Kozí horky s protěží bažinnou, v popředí šťovík přímořský, 6.7.2009
Eleocharition soloniensis
Eleocharition soloniensis
šáchor hnědý
ostřice šáchorovitá
porosty u Kozí horky, 6.7.2009 porosty u Kozí horky, 6.7.2009 šáchor hnědý Cyperus fuscus ostřice šáchorovitá Carex bohemica
psárka plavá
protěž bažinná
blatěnka vodní
mochna poléhavá
psárka plavá Alopecurus aequalis protěž bažinná Gnaphalium uliginosum blatěnka vodní Limosella aquatica mochna poléhavá Potentilla supina

 

M6 vegetace bahnitých náplavů

svaz Bidention tripartitae Nordhagen 1940

Bidention tripartitae
Bidention tripartitae
Bidention tripartitae
Bidention tripartitae
porosty pod hradem Veveří, celkový pohled, 12.7.2009 porosty se rdesny a dvouzubcem pod hradem Veveří, 12.7.2009 porosty pod hradem Veveří, převaha rdesna, 12.7.2009 porosty pod hradem Veveří, rozpraskané bahno a rdesna, 12.7.2009
Bidention tripartitae
Bidention tripartitae
křehkýš vodní
rdesno blešník skvrnité
porosty pod hradem Veveří s převahou šťovíku přímořského, 12.7.2009 porosty pod hradem Veveří,  hojně neofyt netýkavka žláznatá, 12.7.2009 křehkýš vodní Myosoton aquaticum rdesno blešník skvrnité Polygonum lapathifolia ssp. brittingeri
rdesno blešník pravé
dvouzubec černoplodý
ježatka kuří noha
rozrazil potoční
rdesno blešník pravé Polygonum lapathifolia ssp. lapathifolia dvouzubec černoplodý Bidens frondosa ježatka kuří noha Echinochloa crus-gali
rozrazil potoční Veronica beccabunga

 

svaz Chenopodion rubri Tuxen in Poli et J. Tuxen 1960 corr. Kopecký 1969

Tento typ vegetace je charakteristická pro obnažené půdy kolem hnojišť a siláží. Na přehradním dně najdeme společenstvo  merlíků Chenopodio glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957, vyskytuje se v okolí Rakovce.

Chenopodietum glauco-rubri
Chenopodietum glauco-rubri
merlík sivý
merlík červený
porosty na Rakovci s převahou merlíku červeného, 23.5.2009 porosty na Rakovci s převahou merlíku červeného, 23.5.2009    merlík sivý       Chenopodium glaucum merlík červený Chenopodium rubrum

 

 

Vývoj stavu vody a vývoj vegetace na Brněnské přehradě 2009

Rychlý vývoj vegetace na dně vypuštěné brněnské přehrady i klesající stav vody se dají sledovat i na některých fotografiích z internetu (na řadě z  nich bohužel chybí datum).

* Fotografie Sajris blog z 30.listopadu.2008

* Video ukazuje stav vody 26.2.

* Fotografie Turistika.cz, vloženo 18.4.

* Video YouTube 26.4., u Veveří

* Video YouTube, 10.5.

* Fotografie Brněnský deník, vloženo 15.5.

* Fotografie z Picasaweb, 17.5.

* Fotogalerie Vypuštěná brněnská přehrada, fotografie z Rakovce 23.5.

* Video YouTube, 24.5. u Kozí Horky

* 4.6. začalo vypouštění brněnské přehrady, hladina má klesnout o dalších 5 metrů  Více na deník.cz.

* Video YouTube, 12.6., je to hodně rychlé

* Video YouTube, vloženo 12.6, okolí Rokle

* Video YouTube, 14.6.

* Fotografie z rajče.net, vloženo 23.6.

* Fotografie z rajče.net , vloženo 27.6.

* Fotografie mobilmania.cz z 6.7.

* Fotogalerie Vypuštěná brněnská přehrada, fotografie Obora a pod Veveřím 6.7.

* Fotogalerie Vypuštěná brněnská přehrada, fotografie pod Veveřím a Rokle 12.7.

* Fotografie Galerie Jitřní země z 12.7.

* Fotografie z Sharkan.net z 12.7.

* Fotografie Wikinews.net ze 14.7.

* Fotografie idnes.cz, vloženo 14.7., krásné celkové pohledy z balónu

* 15. 7. se objevily přívalové deště, které během několika hodin zvedly hladinu vypuštěné přehrady o 5 metrů. V oblasti okolo rokle  bylo zaplaveno koryto vymleté v nánosech bahna tak, že zcela zmizelo pod vodou (na fotografii z 12.7.2009 po zaplavení sahala voda až k zeleným okrajům vegetace). Viz též článek na lidovky.cz. Je tam i zajímavý graf.

* Stav vody a vegetace, někdy v červnu (vloženo 28.6.) ukazuje fotogalerie Zdeňka Juránka, přesná data fotografií bohužel chybí.

* Fotografie Marquel.net, fotografie ze 14. června, 6.července, 22. července, u některých datum chybí

* Fotografie Album Volný, bez data, odhaduji někdy v červenci

 

Další zajímavé odkazy:

Informace o brněnské přehradě, Povodí Moravy  

Historická mapa před vybudováním přehrady

Letecký snímek z mapy.cz