Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 15. 03. 2009

Fotografie horské klenové bučiny a v ní rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L5.2, horské klenové bučiny

Natura 2000:  
9130  Asperulo-Fagetum beech forests
Fytocenologie:   Fagion Luquet 1926, podsvaz Acerenion Oberdorfer 1957


 

L5.2 horské bučiny
Klenová bučina s devětsilem, Bukovec v Jizerských horách

 

Stromové patro je tvořeno bukem lesním a javorem klenem s příměsí smrku. V keřovém patře najdeme  většinou jen zmlazující se dřeviny stromového patra. Bylinné patro je bohaté a zapojené, obsahuje mezofilní lesní druhy a druhy horských vysokostébelných niv, často také druhy acidofilní. Mechové patro většinou chybí. Horské klenová bučiny se vyskytují na vlhkých chudších i bohatších půdách, většinou na svahu. Rostou v montánním a supramontánním stupni, jejich rozloha bývá maloplošná. Vyskytují se vzácně na Šumavě, v Jizerských horách, Krkonoších, Orlických horách, Hrubém Jeseníku a v Moravskoslezských Beskydech.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.  

Dg Dm javor klen Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus, javor klen
Dg Dm buk lesní Fagus sylvatica
Fagus sylvatica, buk lesní
smrk ztepilý Picea abies
smrk ztepilý
jeřáb ptačí Sorbus aucuparia
jeřáb obecný
samorostlík klasnatý Actaea spicata
samorostlík klasnatý
papratka samičí Athyrium filix-femina
papratka samičí
Dg krabilice chlupatá Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum, krabilice chlupatá
Dg mléčivec alpský Cicerbita alpina
mléčivec alpský
čarovník alpský Circaea alpina
čarovník horský
škarda bahenní Crepis palusosa
Crepis paludosa, škarda bahenní
metlice trsnatá Deschampsia cespitosa
metlice trsnatá
kapraď samec Dryopteris filix-mas
kapraď samec
Dm kostřava lesní Festuca altissima
kostřava lesní
mařinka vonná Galium odoratum
Galium odoratum, mařinka vonná
bukovník kapraďovitý Gymnocarpium dryopteris
bukovník kapraďovitý
lilie zlatohlávek Lilium martagon
lilie zlatohlávek
Dg vrbina hajní Lysimachia nemorum
vrbina hajní
bažanka vytrvalá Mercurialis perennis
bažanka vytrvalá
šťavel kyselý Oxalis acetosella
šťavel kyselý
vraní oko čtyřlisté Paris guaqdrifolia
vraní oko čtyřlisté
Dg devětsil bílý Petasites albus 
devětsil bílý
Dg kokořík přeslenitý Polygonatum verticillatum
kokořík přeslenitý
Dg věsenka nachová Prenanthes purpurea
věsenka nachová
ptačinec hajní Stellaria nemorum
ptačinec hajní

Dg pryskyřník platanolistý Ranunculus platanifolius

pryskyřník platanolistý

Dg Dm oměj šalamounek Aconitum callibotryon

obrázky

starček hercynský Senecio hercynicus

obrázky

Dg Dm papratka horská Athyrium distentifolium

obrázky

pérnatec horský Lastrea limbosperma

obrázky

Dg Dm havez česnáčková Adenostyles alliariae

obrázky

pšeníčko rozkladité Milium effusum

obrázky

bukovinec osladičovitý Phegopteris connectilis

obrázky

Dg pryskyřník omějolistý Ranunculus aconitifolius

obrázek

Dg šťovík áronolistý Rumex arifolius

obrázek

 Dg žluťucha orlíčkolistá Thalictrum aquifolium

obrázek

 

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).