Časový průběh procesu EIA

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: FAQ - často kladené otázky, Vydáno dne: 17. 04. 2009

Otázka: Jak dlouho trvá proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí - EIA?

 Otázka: Jak dlouho trvá proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí - EIA?

Odpověď: Následuje výpis ze zákona 100/2001 Sb., najdete v něm zákonem stanovené lhůty pro jednotlivé kroky při posuzování vlivů na životní prostředí.

 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb.

Orgán ochrany přírody vydá stanovisko do 15 dnů.

Oznámení záměru podle § 6 zákona 100/2001 Sb.

Příslušný úřad zašle do 10 dnů ode dne obdržení oznámení k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí zveřejnění oznámení.

Zjišťovací řízení podle § 7 zákona 100/2001 Sb.

Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 35 dnů ode dne zveřejnění.

Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 (oznámení které může být považováno za dokumentaci, pokud tak příslušný úřad rozhodne), ukončí příslušný úřad zjišťovací řízení nejdéle do 45 dnů ode dne zveřejnění.

Dokumentace podle § 8 zákona 100/2001 Sb.

Oznamovatel na základě oznámení, vyjádření k oznámení a závěru zjišťovacího řízení zpracuje dokumentaci.

Příslušný úřad do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena zašle dokumentaci k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí zveřejnění dokumentace.

Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace neobsahuje všechny náležitosti, vrátí ji do 40 dnů ode dne zveřejnění oznamovateli k doplnění.

Pokud dokumentace obsahuje všechny náležitosti, doručí příslušný úřad do 40 dnů ode dne zveřejnění dokumentaci zpracovateli posudku.

Posudek podle § 9 zákona 100/2001 Sb.

Doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy byla dokumentace zpracovateli posudku doručena. Tato lhůta může být v odůvodněných složitých případech překročena, nejdéle o dalších 30 dnů.

Příslušný úřad může oznamovateli na základě doporučení zpracovatele posudku vrátit oznamovateli dokumentaci k přepracování, nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy byla dokumentace zpracovateli posudku doručena.

Příslušný úřad zašle posudek do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí zveřejnění posudku.

Pokud posudek nesplňuje náležitosti, příslušný úřad jej vrátí do 10 pracovních dnů ode dne obdržení zpracovateli posudku k doplnění nebo k přepracování.

K posudku je každý oprávněn zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění posudku.

Zpracovatel posudku vypořádá písemná vyjádření k posudku a vyjádření z případného veřejného projednání a vypořádání předá spolu s návrhem stanoviska příslušnému úřadu do 10 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření.

Stanovisko podle § 10 zákona 100/2001 Sb.

Příslušný úřad na základě dokumentace, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim vydá stanovisko ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku.

Příslušný úřad zašle stanovisko do 7 pracovních dnů ode dne jeho vydání oznamovateli, dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí zveřejnění stanoviska.

 

Souhrn:

Při podání oznámení podle přílohy č. 3:

10 dní (zveřejnění) + 35 (zjišťovací řízení) + doba na zpracování dokumentace + 10 (zveřejnění dokumentace) + 40 (doručení zpracovateli posudku) + 60 (zpracování posudku) + 10 (zveřejnění posudku) + 30 (vyjádření a projednání) + 30 (zpracování stanoviska)

Celkem 225 dní + doba na zpracování dokumentace (biologické hodnocení trvá 1 vegetační sezónu)

Při podání oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 (oznámení v rozsahu dokumentace):

10 dní (zveřejnění) + 45 (zjišťovací řízení) + 10 (zveřejnění dokumentace) + 40 (doručení zpracovateli posudku) + 60 (zpracování posudku) + 10 (zveřejnění posudku) + 30 (vyjádření a projednání) + 30 (zpracování stanoviska)

Celkem 235 dní

Nepotěšilo vás to? Zkuste vtip..

Zpět na Průvodce:

 Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi