Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 20. 03. 2009

Fotografie panonské teplomilné doubravy na písku a v ní rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy. 

Biotop:   L6.3 Panonské teplomilné doubravy na písku

Natura 2000: 
91l0* Euro-Siberian steppe oak woods - prioritní stanoviště
Fytocenologie:   Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957


 

L6.3 doubravy na písku
L6.3 doubravy na písku
Fragment u Jarohněvického rybníka, Dubňany Detail bylinného patra, u Jarohněvického rybníka, Dubňany

 

Světlé lesy s dubem letním. Keřové patro není příliš vyvinuto, bylinné patro je druhově bohaté s vysokou pokryvností. Dominanty tvoří ostřice Fritschova, konvalinka vonná a na vlhčích místech bezkolence. Přítomny jsou druhy šipákových doubrav (jetel alpinský, kakost krvavý), druhy střídavě vlhkých půd (bukvice lékařská, svízel severní, mochna bílá, srpice barvířská), druhy acidofilní (kostřava ovčí, černýš luční) a některé druhy luční (ovsík vyvýšený). Mechové patro je vyvinuto pravidelně, převládá rokyt cypřišovitý. Panonské teplomilné doubravy na písku osidlují roviny na vátých píscích. Výskyt je omezen na les Dúbrava u Hodonína, degradované fragmenty se vyskytují též v Bořím lese.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

krušina olšová Frangula alnus
krušina olšová
Dm dub letní Quercus robur
dub letní
zběhovec plazivý Ajuga reptans
zběhovec plazivý
konvalinka vonná Convallaria majalis
Convallaria majalis, kovalinka vonná
srha hajní Dactylis polygama
Dactylis polygama (aschersoniana), srha hajní
Dg hvozdík pyšný Dianthus superbus
hvozdík pyšný
kostřava ovčí Festuca ovina
kostřava ovčí
Dg svízel severní pravý Galium boreale ssp. boreale
svízel severní
kakost krvavý Geranium sanguineum
kakost krvavý
vrbina obecná Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris, vrbina obecná
černýš luční Melampyrum pratense
černýš luční
Dg Dm bezkolenec rákosovitý Molinia arundinacea
bezkolenec rákosovitý
Dg mochna bílá Potentilla alba
Potentilla alba, mochna bílá
krtičník hlíznatý Scrophularia nodosa
krtičník hlíznatý
Dg srpice barvířská Serratula tinctoria
srpice barvířská
jetel alpinský Trifolium alpestre
jetel alpinský
violka lesní Viola reichenbachiana
violka lesní

Dg kozlík ukrajinský chlumní Valeriana stolonifera ssp. stolonifera

obrázky

Dg mařinka barvířská Asperula tinctoria

obrázek

Dg Dm ostřice Fritschova Carex fritschii

obrázky

klinopád obecný Clinopodium vulgare

obrázky

Dg kostřava ametystová Festuca amethystina

obrázek

Dg kosatec různobarvý Iris variegata

obrázek

Dg hladýš pruský Laserpitium prutenicum

obrázek

Dg Dm bezkolenec modrý Molinia caerulea

obrázek

Dg čertkus luční Succisa pratensis

obrázky

rozrazil vídeňský Veronica vindobonensis

obrázek

 

 

 

Mechorosty:

rokyt cypřišovitý Hypnum cupressiforme

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).