Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 10. 04. 2009

Popis biotopu.Biotop:   L9.1 Horské třtinové smrčiny

Natura 2000:  
9410 Acidophilous spruce forests (Vaccinio-Piceetea)
Fytocenologie:   Piceion excelsae Pawlowski et al.1928


 

L9.1 horské třtinové smrčiny
L9.1 horské smrčiny
Porost se třtinou chloupkatou a mechy, Krkonoše Porost se třtinou chloupkatou a borůvkou, Krkonoše

 

Smrčiny s několika patry, zapojené, na některých horninách rozvolněnější. Ve stromovém i keřovém patře se objevují i javor klen,  buk lesní a jeřáb ptačí. Pokryvnost bylinného patra kolísá, dominanty tvoří metlička křivolaká, třtina chloupkatá, kapraď rozložená nebo borůvka. V bylinném patře se dále vyskytují plavuně (vranec jedlový, plavuň pučivá) a druhy horské (žebrovice různolistá, bika lesní, podbělice alpská, čípek objímavý, sedmikvítek evropský). Mechové patro je vyvinuto s vysokou pokryvností, může dosahovat až 90%. Třtinové smrčiny se vyskytují na svazích a vrcholech kopců v nadmořských výškách (950-) 1100-1350 m.n.m. a dosahují horní hranice lesa, kde jsou porosty rozvolněnější. Půdy jsou kamenité, na minerálně chudých silikátových horninách. Výskyt je omezen na hory: Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Králický Sněžník, Rychlebské hory, hrubý Jeseník, Moravskoslezské Beskydy, vzácně i jinde. Převládá typ se třtinou chloupkatou a s borůvkou, maloplošně se vyskytují též porosty s převahou kapradi rozložené na kamenitých sutích.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

Dg Dm smrk ztepilý Picea abies
smrk ztepilý
jeřáb ptačí Sorbus aucuparia
jeřáb obecný
Dm metlička křivolaká Avenella flexuosa
metlička křivolaká
Dg žebrovice různolistá Blechnum spicant
žebrovice různolistá
Dg podbělice alpská Homogyne alpina
podbělice alpská
Dm šťavel kyselý Oxalis acetosella
šťavel kyselý
Dg sedmikvítek evropský Trientalis europaea
sedmikvítek evropský
Dm brusnice borůvka Vaccinium myrtillus
brusnice borůvka
brusinka Vaccinium vitis-idaea
brusnice brusinka

Dm třtina chloupkatá Calamagrostis villosa

obrázek

Dm kapraď rozložená Dryopteris dilatata

obrázky

vranec jedlový Huperzia selago

obrázky

Dg bika lesní Luzula sylvatica

obrázky

plavuň pučivá Lycopodium annotinum

obrázky

starček hercynský Senecio hercynicus

obrázky

dřípatka horská Soldanella montana

obrázky

Dm čípek objímavý Streptopus amplexicaulis

obrázky

     

 

Mechorosty:

dvouhrotec chvostnatý Dicranum scoparium
rokyt cypřišovitý Hypnum cupressiforme
ploník ztenčený Polytrichum formosum
rašeliník ostrolistý Sphagnum capillifolium
rašeliník Girgensohnův Sphagnum girgensohnii

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).