Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 05. 04. 2009

Fotografie suché acidofilní doubravy a v ní rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L7.1 suché acidofilní doubravy

Natura 2000:  
-
Fytocenologie:   Genisto germanicae-Quercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967


 

L7.1, suché acidofilní doubravy
L7.1 acidofilní doubravy
L7.1 acidofilní doubravy
 Porost s dominantní borůvkou, u Brna Porost na svahu s bikou a třtinou rákosovitou  Porost s převahou biky, u Brna
L7.1 acidofilní doubravy
L7.1 acidofilní doubravy
L7.1 acidofilní doubravy
Černov   Detail bylinného patro, u Brna  Porost s dominantní kostřavou ovčí

 

Světlé lesy s převahou dubu zimního nebo letního s příměsí břízy bělokoré a borovice lesní, stejné druhy tvoří i patro keřové.  V bylinném patře převažují traviny (metlička křivolaká, bika hajní, kostřava ovčí, lipnice hajní), méně i  keříčky vřes a borůvka), z bylin bývají přítomny jestřábníky. Mechové patro s převahou acidofilních mechů je pravidelně vyvinuto. Suché acidofilní doubravy osidlují živinami chudé, kyselé půdy, středně hluboké nebo mělké. Vyskytují se  v nadmořských výškách 250-450 m.n.m., často na svazích, hojně v severních, středních a západních Čechách, na Moravě v podhůří Drahanské vrchoviny a roztroušeně i jinde. Biiotop má několik typů: porosty na mělkých půdách, často zakrslé, s výskytem i teplomilných druhů, zakrslé doubravy na velmi chudých, mělkých a vysýchavých půdách s převahou vřesu nebo borůvky a vyšší pokryvností mechů, běžný typ se vyskytuje na hlubších půdách. 

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

bříza bělokorá Betula pendula
bříza bělokorá
krušina olšová Frangula alnus
krušina olšová
Dm dub zimní Quercus petraea s.l.
dub zimní
Dm dub letní Quercus robur
dub letní
Dm metlička křivolaká Avenella flexuosa
metlička křivolaká
Dg Dm vřes obecný Calluna vulgaris
vřes obecný
Dm kostřava ovčí Festuca ovina
kostřava ovčí
Dg kručinka německá Genista germanica
kručinka německá
kručinka barvířská Genista tinctoria
kručinka barvířská
jestřábník zední Hieracium murorum
jestřábník zední
jestřábník savojský Hieracium sabaudum
jestřábník savojský
Dm bika hajní pravá Luzula luzuloides ssp. luzuloides
bika hajní
černýš luční Melampyrum pratense
černýš luční
Dm lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní
Dg silenka nící Silene nutans
silenka nící
jeřáb ptačí Sorbus aucuparia
jeřáb obecný
Dm borůvka Vaccinium myrtillus
brusnice borůvka
rozrazil lékařský Veronica officinalis
rozrazil lékařský

třtina rákosovitá Calamagrostis arundinacea

obrázek

jestřábník Lachenalův Hieracium lachenalii

obrázky

 

Mechorosty:

dvouhrotec chvostnatý Dicranum scoparium
travník Schreberův Pleurozium schreberi
ploník ztenčený Polytrichum formosum

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).