Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 25. 03. 2009

Fotografie středoevropské bazifilní teplomilné doubravy a v ní rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy

Natura 2000: 
91l0* Euro-Siberian steppe oak woods - prioritní stanoviště
Fytocenologie:   Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs ex Jakucs 1960


 

L6.4 bazifilní doubravy
L6.4 bazifilní doubravy
Sivický les u Brna Sivický les u Brna

Světlé lesy s převahou dubu letního nebo zimního. Keřové patro je v současných porostech díky ovlivnění slaběji vyvinuté. Druhově bohaté bylinné patro obsahuje druhy teplomilnch doubrav (válečka prapořitá, řimbaba okoličnatá), dubohabřin (sasanka hajní, jaterník trojlaločný), druhy acidofilní (kostřava ovčí, bika hajní) a druhy rostoucí na střídavě vlhkých půdách (bezkolenec rákosovitý, bukvice lékařská, srpice barvířská, mochna bílá). Obsazuje roviny, mírné svahy na těžkých půdách, na povrchu odvápněných, ve spodních vrstvách vápníkem bohatých. Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy jsou rozšířeny v Českém středohoří, okolí Prahy, v Českém krasu ana Křivoklátsku, v Pojizeří, východočeském Polabí, v okolí Brna a Znojma, vzácně i jinde.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

líska obecná Corylus avellana
Corylus avellana, líska obecná
Dg krušina olšová Frangula alnus
krušina olšová
ptačí zob obecný Ligustrum vulgare
ptačí zob obecný
Dm dub zimní Quercus petraea s.l.
dub zimní
Dm dub letní Quercus robur
dub letní
sasanka hajní Anemone nemorosa
Anemone nemorosa, sasanka hajní
Dg bukvice lékařská Betonica officinalis
bukvice lékařská
Dm válečka prapořitá Brachypodium pinnatum
válečka prapořitá
zvonek broskvolistý Campanula persicifolia
Campanula persicifolia zvonek broskvolistý
Dg hvozdík pyšný Dianthus superbus
hvozdík pyšný
kostřava ovčí Festuca ovina
kostřava ovčí
jahodník obecný Fragaria vesca
jahodník obecný
Dg svízel severní pravý Galium boreale ssp. boreale
svízel severní
jaterník trojlaločný Hepatica nobolis
Hepatica nobilis, jaterník trojlaločný
jestřábník zední Hieracium murorum
jestřábník zední
hrachor černý Lathyrus niger
Lathyrus niger, hrachor černý
bika hajní pravá Luzula luzuloides ssp. luzuloides
bika hajní
černýš luční Melampyrum pratense
černýš luční
strdivka nící Melica nutans
Melica nutans, strdivka nící
Dg Dm bezkolenec rákosovitý Molinia arundinacea
bezkolenec rákosovitý
smldník jelení Peucedanum cervaria
smldník jelení
Dm lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní
Dg mochna bílá Potentilla alba
Potentilla alba, mochna bílá
Dg srpice barvířská Serratula tinctoria
srpice barvířská
řimbaba chocholičnatá Tanacetum corymbosum
Tanacetum corymbosum, kopretina chocholičnatá
jetel alpinský Trifolium alpestre
jetel alpinský
rozrazil lékařský Veronica officinalis
rozrazil lékařský

Dg ostřice horská Carex montana

obrázky

rozrazil vídeňský Veronica vindobonensis

obrázek

violka chlumní Viola collina

obrázky

   

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).