Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 05. 03. 2009

Fotografie údolního jasanovo-olšového luhu a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L2.2, údolní jasanovo-olšové luhy

Natura 2000: 
91E0* Mixed ash-alder alluvial forests of temperate  and Boreal Europe - prioritní stanoviště)
Fytocenologie:   Alnion incanae Pawlowski et al. 1928, podsvaz Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953


 

L2.2 údolní jasanovo-olšové luhy
L2.2 údolní luhy
Porost se skřípincem u Žebětínského rybníka u Brna Olšina se škardou bahenní na vysočině

 

Několikapatrové porosty s převládající olší lepkavou nebo i s jasanem ztepilým s příměsí dalších listnatých dřevin. Keřové patro bývá husté a bohaté, se zmlazenými dřevinami stromového patra, v nižších polohách též keřů. Bylinné patro tvoří vlhkomilné lesní druhy, mechové patro většinou téměř chybí. Složení bylinného patra i přimísených druhů ve stromovém a keřovém patře se mění s nadmořskou výškou. Vyskytuje se na březích vodních toků, na svahových prameništích a v terénních sníženinách s vysokou hladinou podzemní vody, od nížin do hor. Vyskytuje se po celém území České republiky kromě úvalů nížinných řek a břehů horských rychletekoucích potoků  (mapka rozšíření v Katalogu biotopů nebo v Červené knize biotopů, odkazy pod článkem).

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní. 

javor mléč Acer platanoides
javor mléč
javor klen Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus, javor klen
Dg Dm olše lepkavá Alnus glutinosa
olše lepkavá
Dg Dm jasan ztepilý Fraxinus excelsior
jasan ztepilý
střemcha obecná pravá Prunus padus ssp. padus
střemcha obecná
vrba křehká Salix fragilis
vrba křehká
bez černý Sambucus nigra
bez černý
bez hroznatý Sambucus racemosa
bez hroznatý
Dm bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

blatouch bahenní Caltha palustris
Caltha palustris, blatouch bahenní
řeřišnice hořká Cardamine amara
řeřišnice hořká
Dm krabilice chlupatá Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum, krabilice chlupatá
Dg Dm mokrýš střídavolistý Chrysosplenium alternifolium
mokrýš střídavolistý
čarovník alpský Circaea alpina
čarovník horský
čarovník pařížský Circaea lutetiana
čarovník pařížský
škarda bahenní Crepis palusosa
Crepis paludosa, škarda bahenní
metlice trsnatá Deschampsia cespitosa
metlice trsnatá
Dg přeslička lesní Equisetum sylvaticum
přeslička lesní
kostřava obrovská Festuca gigantea
kostřava obrovská
tužebník jilmový pravý Filipendula ulmaria ssp. ulmaria
Filipendula ulmaria, tužebník jilmový
svízel přítula Galium aparine
svízel přítula
kuklík potoční Geum rivale
kuklík potoční
kuklík městský Geum urbanum
kuklík městský
popenec obecný Glechoma hederacea
popenec břečťanovitý Glechoma hederacea
Dm netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere, netýkavka nedůtklivá
Dg vrbina hajní Lysimachia nemorum
vrbina hajní
pryskyřník plazivý Ranunculus repens
pryskyřník plazivý Ranunculus repens
 
Dg. čistec lesní Stachys sylvatica
čistec lesní
ptačinec hajní Stellaria nemorum
ptačinec hajní
 
Dm kopřiva dvoudomá Urtica dioica
kopřiva dvoudomá
 

olše šedá Alnus incana

obrázky

Dg Dm mokrýš vsřícnolistý Chrysosplenium oppositifolium

obrázky

čarovník prostřední Circaea intermedia

obrázky

 

bledule jarní Leucojum vernum

obrázky

 

   

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).