Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 10. 03. 2009

Fotografie tvrdého luhu a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L2.3, tvrdé luhy nížinných řek

Natura 2000:  
91F0 * Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers of the Atlantic and Middle-European provinces (Ulmenion minoris)
Fytocenologie:   Alnion incanae   Pawlowski et al. 1928, podsvaz Ulmenion Oberdorfer 1953


 

L2.3 tvrdé luhy
L2.3 tvrdé luhy
Letní aspekt tvrdého luhu v okolí Mikulčic Letní aspekt tvrdého luhu v okolí Mikulčic, rezervace Skařiny
L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
L2.3 tvrdé luhy
Jarní aspekt tvrdého luhu s dymnivkami v okolí Bulhar Jarní aspekt tvrdého luhu s dymnivkami v okolí Bulhar
L2.3 tvrdé luhy
L2.3 tvrdé luhy
Jarní aspekt tvrdého luhu v okolí Bulhar Jarní aspekt tvrdého luhu s ocúny a áronem v okolí Bulhar

 

Doubravy a jaseniny s převahou dubu a jilmu habrolistého, na jižní Moravě i jasanu úzkolistého. Keřové patro tvoří střemcha, svída, bez černý a mladé stromy. Bylinné patro je druhově bohaté, převládají vlhkomilné a mezofilní druhy. Jarní aspekt je bohatý s řadou geofytů, v letním aspektu se často objevuje kopřiva dvoudomá. Mechové patro bývá potlačeno. Tvrdé luhy se vyskytují v úvalech v teplé oblasti na nivních půdách, které jsou těžší, bohaté a často na jaře zaplavované. Pro účely programu Smaragd se rozlišuje L2.3A s bohatým bylinným patrem a s dobře vyvinutou strukturou keřového a stromového patra, ostatní porosty se označují L2.3B.

 Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

javor babyka Acer campestre

Acer campestre, javor babyka

Dm jasan ztepilý Fraxinus excelsior

jasan ztepilý
 

střemcha obecná pravá Prunus padus ssp. padus
střemcha obecná
 
Dg Dm dub letní Quercus robur
dub letní

lípa srdčitá Tilia cordata

Tilia cordata, lípa srdčitá

Dg jilm vaz Ulmus laevis

jilm vaz
 

Dg jilm habrolistý Ulmus minor

jilm habrolistý

Dm bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

česnek medvědí Allium ursinum
česnek medvědí
 
sasanka hajní Anemone nemorosa
Anemone nemorosa, sasanka hajní
 
sasanka pryskyřníkovitá Anemone ranunculoides
sasanka pryskyřníkovitá
 
kerblík lesní Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris, kerblík lesní
 
válečka lesní Brachypodium sylvaticum
válečka lesní
 
ostřice třeslicovitá Carex brizoides
ostřice třeslicovitá
 
čarovník pařížský Circaea lutetiana
čarovník pařížský
 
Dm dymnivka dutá Corydalis cava
srha hajní Dactylis polygama
Dactylis polygama (aschersoniana), srha hajní
 
kostřava obrovská Festuca gigantea
kostřava obrovská
 
Dm orsej jarní Ficaria bulbifera
orsej jarní
 
křivatec žlutý Gagea lutea
křivatec žlutý
 
sněženka podsněžník Galanthus nivalis
sněženka podsněžník
 
svízel přítula Galium aparine
svízel přítula
 
kuklík městský Geum urbanum
kuklík městský
 
popenec obecný Glechoma hederacea
popenec břečťanovitý Glechoma hederacea
 
netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere, netýkavka nedůtklivá
 
plicník lékařský Pulmonaria officinalis
Pulmonaria officinalis, plicník lékařský
 
Dm pryskyřník plazivý Ranunculus repens
pryskyřník plazivý Ranunculus repens
 
ostružiník ježiník Rubus caesius
ostružiník ježiník
 
ptačinec hajní Stellaria nemorum
ptačinec hajní
 
Dm kopřiva dvoudomá Urtica dioica
kopřiva dvoudomá
 

Dg Dm jasan úzkolistý podunajský Fraxinus angustifolia ssp. danubialis obrázek

Dg pšeníčko rozkladité Milium effusum

obrázky 

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring L2.3A
Biomonitoring L2.3B

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).