Doporučení autorizované osoby investorům

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA, Vydáno dne: 18. 12. 2008

Rady pro investory jak se vyhnout problémům, finančním i časovým ztrátám v procesu posouzení podle zákona 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí.Jako autorizovaná osoba doporučuji investorům věnovat pozornost následujícím bodům:

1. Ještě před zadáním zpracování projektové dokumentace si zjistěte, zda bude vámi zamýšlený záměr střetový z hlediska ochrany přírody. Můžete požádat příslušný úřad o předběžné projednání záměru podle § 15 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů. Pokud se ukáže, že váš záměr je střetový, můžete zadat analýzu střetů a vypracování nestřetových variant autorizované osobě. Příslušný úřad při předběžném projednání může naznačit, zda bude váš záměr posuzován podle zákona 100/2001 Sb.a zda budete potřebovat pro posuzování záměru biologické hodnocení a Naturové posouzení. Výhody tohoto postupu spočívají v tom, že investor má možnost přizpůsobit varianty nebo celý záměr tak, aby vyhověl v procesu posuzování ještě před zadáním projektové dokumentace a před začátkem celého procesu posuzování. Často tyto věci vyplývají na povrch až při samotném procesu posuzování, což je pro investora časově i finančně nevýhodné: dodatečné zapracování nestřetových variant většinou znamená přepracování projektové dokumentace nebo nový projekt a vrácení celého procesu posuzování na počátek. 

2. Na biologické hodnocení počítejte s dostatkem času – biologické hodnocení trvá jednu vegetační sezónu. Zadáte-li biologické hodnocení v srpnu, bude trvat přibližně do srpna příštího roku. Zadáte-li biologické hodnocení v březnu, můžete mít výsledky již v říjnu Proto je pro investora výhodné zadávat biologické hodnocení na jaře. Výjimkou mohou být území, ke kterým existuje dostatek botanických i zoologických dat.

3. Počítejte s několika variantami nebo si nechte navrhnout jednu nebo více variant záměru bez negativního vlivu na EVL, PO a zvláště chráněné části přírody, nejlépe od autorizované osoby. Toto vše ještě před projektem. Pokud budete mít pouze jednu variantu, budete mít zpracovanou projektovou dokumentaci a tato jedna varianta se ukáže v procesu posuzování jako nepřijatelná kvůli negativním vlivům, začínáte znovu od začátku – nové varianty, nový projekt, nové posuzování.

4. Zvažte možnost podání oznámení podle přílohy č. 4. V případě oznámení podaného podle přílohy č. 4 může podle § 7 odst. 4.zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů příslušný úřad stanovit, že se oznámení považuje za dokumentaci. Při tomto postupu je podmínkou účast autorizovaných osob na oznámení: osoby autorizované pro posuzování vlivů (podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.), osoby autorizované pro provádění biologického hodnocení (podle § 67 zákona 114/1992 Sb.) a osoby autorizované pro provádění Naturového posouzení.(podle § 45i zákona 114/1992 Sb.). V případě záměrů uvedených v kategorii I. v příloze č. 1 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí je též nutná účast osoby autorizované k hodnocení vlivů na veřejné zdraví.

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi