Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Luční biotopy (biotopy řady T), Vydáno dne: 29. 01. 2008

Fotografie biotopu a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   T3.2, pěchavové trávníky

Natura 2000:  
6190 Rupicolous pannonic grasslandands (Stipo-Festucetalia pallentis)
Fytocenologie:   Diantho lumnitzeri-Seslerion (Soó 1971) Chytrý et Mucina in Mucina et Kolbek 1993


 

T3.2 pěchavové trávníky
T3.2  pěchavový trávník
Trávník s teráskami Pěchavový trávník

 

Zapojené trávníky s převahou pěchavy vápnomilné, často s dealpinskými nebo perialpinskými druhy., které svědčí o jejich reliktním charakteru - na těchto stanovištích nebyl nikdy les. Často jsou přítomny druhy suchých trávníků a druhy lesní. Na skalních výchozech se vyskytují druhy skalních štěrbin, mechové patro je pravidelně vyvinuto. Osidlují strmé svahy a skalní ostrožny na vápenci nebo jiných zásaditých horninách, nejčastěji severní nebo západní expozice. Vyskytují se jen v Českém krasu a okolí Prahy a na Moravě v Moravském krasu, na Pálavě a v údolí řek na JZ Moravě (mapka rozšíření v Katalogu biotopů nebo v Červené knize biotopů, odkazy pod článkem).

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

 

Dg bělozářka větvitá Anthericum ramosum

Anthericum ramosum, bělozářka větevnatá
 

Dg sleziník routička Asplenium ruta-muraria

Asplenium ruta-muraria, sleziník routička
 

prorostlík srpovitý Bupleurum falcatum

Bupleurum falcatum, prorostlík srpovitý
 

 ostřice nízká Carex humilis

Carex humilis, ostřice nízká
 

Dg sleziník červený Asplenium trichomanes

Asplenium trichomanes, sleziník červený
 

Dg dvojštítek hladkoplodý proměnlivý Biscutella laevigata ssp. varia

Biscutella laevigata ssp. varia, dvojštítek hladký měnlivý
 

pryšec chvojka Euphorbia cyparissias

Euphorbia cyparissias, pryšec chvojka
 

kostřava sivá Festuca pallens

kostřava sivá
 

Dg lomikámen vždyživý Saxifraga paniculata

Saxifraga paniculata, lomikámen latnatý
 

mochna písečná Potentilla arenaria

Potentilla arenaria, mochna písečná
 

 prvosenka jarní Primula veris

Primula veris, prvosenka jarní
 

 Dg sesel sivý Seseli osseum

sesel sivý

Dg Dm pěchava vápnomilná Sesleria albicans
Sesleria calcarea, pěchava vápnomilná
 

 krvavec menší Sanguisorba minor

Sanguisorba minor, krvavec menší
 

řimbaba chocholičnatá Tanacetum corymbosum

Tanacetum corymbosum, kopretina chocholičnatá
 

Dg penízek horský Thlaspi montanum

obrázek 

 Dg devaterník šedý Helianthemum canum

obrázek

mateřídouška časná Thymus praecox

obrázek 

   

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).

Pokud se vám tento článek líbí, můžete ho přidat tímto tlačítkem do několika služeb pro sdílení článků (seznamy oblíbených článků, bookmarks) na internetu a podělit se tak s ostatními: Přidat.eu záložku