Co je Natura 2000

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA, Vydáno dne: 16. 08. 2007

Natura 2000 je soustava chráněných lokalit evropského významu, kterou státy Evropské unie budují na svém území. Soustava Natura 2000 zahrnuje evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO). Mezi obecně známé rostliny chráněné Evropskou Unií patří koniklec velkokvětý a střevičník pantoflíček.Střevičník pantoflíček

Účelem soustavy Natura 2000 je chránit živočichy, rostliny a typy přírodních stanovišť, které jsou z hlediska celé Evropy cenné, ohrožené, vzácné nebo se vyskytují jen v určité oblasti (endemity).

Nejdůležitějšími právními předpisy pro soustavu Natura 2000 jsou směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích, ptačí směrnice) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích). Koniklec velkokvětý V přílohách směrnic jsou seznamy druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť, kterých se soustava Natura 2000 týká. Z obecně známých druhů patří do těchto seznamů (kromě již zmíněných rostlin koniklece a střevičníku) tetřev hlušec, ledňáček, losos, sysel, bobr, vlk, rys a medvěd.

Tyto směrnice byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Podle směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti, zkratkou označované jako PO (anglicky Special Protection Areas – SPA), podle směrnice o stanovištích evropsky významné lokality zkratkou označované jako EVL (anglicky Sites of Community Importace - SCI). Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality tvoří dohromady soustavu Natura 2000.

Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo záměr je povinen předložit návrh orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může jeho záměr mít vliv na evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti (PO) soustavy Natura 2000. Jestliže orgán ochrany přírody vliv nevyloučí, musí být záměr předmětem posouzení podle § 45i (Naturové posouzení). Posouzení podle § 45i je oprávněna zpracovat pouze autorizovaná osoba. Pokud podobné posouzení potřebujete, nacházíte se na stránkách autorizované osoby s potřebným oprávněním. Ráda zodpovím jakékoliv otázky ohledně vašeho záměru, napište mi.

Pokud posouzení prokáže negativní vliv na území Natura 2000 a neexistuje variantní řešení, lze záměr schválit jen z naléhavých důvodů veřejného zájmu. 

Pokud vás zajímá jak probíhá posuzování vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přečtěte si nového Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA.

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi