Biologické hodnocení (§ 67 zákona a § 18 prováděcí vyhlášky)

Autor: citace zákona <>, Téma: Zákony , Vydáno dne: 16. 08. 2007

Náležitosti biologického hodnocení podle zákona.Biologické hodnocení

Náležitosti biologického hodnocení upravuje § 67 zákona 114/1992 Sb. o ochraně  přírody a krajiny a § 18 vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny (prováděcí vyhláška).
 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně  přírody a krajiny 
§ 67
 Povinnosti investorů

 (1) Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle části druhé, třetí a čtvrté tohoto zákona (dále jen „investor“), je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (dále jen „biologické hodnocení“), pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody příslušný k povolení zamýšleného zásahu. Fyzickou či právnickou osobu, která biologické hodnocení provede, schválí na návrh investora nebo účastníka v příslušném řízení orgán ochrany přírody s ohledem na její kvalifikační, technické a jiné předpoklady. Podrobnosti biologického hodnocení upraví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

 (2) Provedení biologického hodnocení podle odstavce 1 se neuloží, pokud je součástí jiného ekologického hodnocení podle obecně závazných právních předpisů na ochranu životního prostředí (33) a splňuje zároveň požadavky na biologické hodnocení.

 (3) Přírodovědný průzkum a biologické hodnocení podle odstavců 1 a 2 se využívá jako podklad pro rozhodování orgánu ochrany přírody.

  (4) Vyplyne-li z tohoto zákona nebo z jiných právních předpisů nebo z výsledku biologického hodnocení podle odstavce 1 či 2 potřeba zajištění přiměřených náhradních opatření k ochraně přírody (například vybudování technických zábran, přemístění živočichů a rostlin), je investor povinen tato opatření realizovat na svůj náklad. O rozsahu a nezbytnosti těchto opatření rozhodne orgán ochrany přírody.

(33) zákon č. 17/1992 Sb.


Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny
 
§ 18

(k § 67 odst. 1 zákona )

(1) Biologické hodnocení je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů investorem zamýšleného užívání krajiny z hlediska vlivu na rostliny a živočichy.

(2) Biologické hodnocení se zabývá celým průběhem zamýšleného zásahu, zejména prováděním, užíváním (výstavbou) a odstraněním stavby 11) včetně zneškodňování případných odpadů. 12)

(3) Biologické hodnocení obsahuje zejména

a) popis a vyhodnocení biologických prvků krajiny (se zvláštním zřetelem na zvláště chráněné části přírody),

 b) charakteristiku zamýšleného zásahu, obsahující především- základní administrativní údaje,

- technicko-ekonomické údaje,

- předpokládané přímé vlivy na rostliny a živočichy,

- předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a živočichy včetně možných rizik,

- popis opatření navržených k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků,

- návrh monitoringu negativních vlivů,

- shrnutí a závěry.

(4) Obsahem biologického hodnocení je i srovnání možných variant zamýšleného zásahu s návrhem optimální varianty.

 

11) § 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb. , o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 155/1980 Sb.

12) Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech.

 

Zpět na Průvodce:

 Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA

 

Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci? Potřebujete biologické hodnocení?

Napište mi