Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení * Závazné stanovisko §9a
Mgr. Ivana Paukertová - Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení - 27. 08. 2009 (12071 přečtení)

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. ruší celý § 10 Stanovisko a místo něj zavádí nový § 9a Závazné stanovisko. Novela dále definuje "navazující řízení" § 9b a přidává § 9c, 9d a 9e. Změny novelou podrobněji v článku.Průvodce investora procesem EIA

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody

2. Oznámení

3. Zjišťovací řízení

4. Dokumentace

5. Posudek

6. Veřejné projednání

7. Závěrečné stanovisko

Časový průběh procesu EIA

  

Povinnosti investora: Při realizaci záměru se řídit všemi podmínkami uvedenými ve stanovisku.

Cíl: Závěrečné stanovisko je vyjádřením souhlasu nebo nesouhlasu se záměrem z hlediska vlivů na životní prostředí a obsahuje vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000.

Příslušný úřad: Příslušný úřad podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Průběh: Příslušný úřad vydá na základě oznámení, dokumentace, posudku, veřejného projednání a všech vyjádření závěrečné stanovisko. Souhlasné stanovisko obsahuje podmínky realizace, nesouhlasné stanovisko obsahuje zdůvodnění. 

Zákon: § 10  § 9a zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, § 45i odstavec 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK).


Přesné znění příslušných paragrafů: § 10 zákona 100/2001 Sb., § 9a zákona 100/2001 Sb. v platném znění, § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Pokud bylo součástí procesu posouzení i hodnocení vlivu na evropsky významné lokality (EVL) a/nebo ptačí oblasti (PO), obsahuje závěrečné stanovisko kromě části věnované posouzení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví také část týkající se vlivu na lokality soustavy Natura 2000. Tato část stanoviska bude souhlasná pouze pokud bude vybrána varianta bez významného negativního vlivu na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO). Pokud je konstatován významný negativní vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, ze zákona vyplývá, že stanovisko nemůže být souhlasné. K nesouhlasnému stanovisku stačí, aby byl konstatován významný negativní vliv na jeden předmět ochrany jedné ze všech dotčených lokalit soustavy Natura 2000.

Pokud je v závěrečném stanovisku konstatován významný negativní vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000, lze záměr povolit jen za podmínek uvedených v § 45i odstavce 9 nebo odstavce 10. Odstavec 9: Pokud hodnocení prokáže negativní vliv na území Natura 2000 a neexistuje-li variantní řešení s menším negativním vlivem nebo bez něj, lze navržený záměr schválit jen z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a za současného uložení kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění ochrany a celistvosti území Natura 2000.Pro realizaci záměru, který má v závěrečném stanovisku konstatován významný negativní vliv na území soustavy Natura 2000 musí proto investor splnit následující podmínky: Musí prokázat, že neexistuje varianta záměru bez významného negativního vlivu nebo s menším negativním vlivem než mají varianty navržené investorem. Zároveň musí prokázat naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu a dále musí zajistit kompenzační opatření (podle odstavce 11), uložená rozhodnutím orgánu ochrany přírody.

Kompenzační opatření se stanovují až v navazujících schvalujících řízeních. Uložení a zajištění kompenzačních opatření je v tomto případě důvodem pro přerušení řízení vedeného příslušným orgánem veřejné správy. Co to znamená v praxi? Kompenzační opatření ve smyslu § 45i odstavce 11 ZOPK se liší od opatření ke kompenzaci nepříznivých vlivů podle ZPV. Kompenzační opatření (ve smyslu článku 6.4 směrnice o stanovištích) znamenají v tomto případě plnohodnotnou náhradu škody na EVL a PO, která byla způsobená významným negativním vlivem. Pokud chce tedy investor vykácet 1 ha lesa a na místě lesa postavit budovy, bude muset zajistit plnohodnotnou náhradu tohoto lesa, tj. nový les stejné rozlohy se stejnými charakteristikami jako ten původní.

Odstavec 10 pak říká: Jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy, lze záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti. Jiné naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen tehdy, vydala-li k zamýšlenému záměru stanovisko Komise.

 

 Moje služby

-  pokud máte souhlasné stanovisko, blahopřeji, zajistím biologický dozor při realizaci vašeho projektu

-  pokud máte nesouhlasné stanovisko, zavolejte, vypracuji analýzu a návrh dalšího postupu

Napište mi

Váš dotaz

nebo pošlete předběžnou objednávku


Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.