Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 13. 02. 2008 (13154 přečtení)

Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000. Naturové posouzení vychází z typů přírodních stanovišť.Kód stanoviště (Natura 2000)

Název
Name

Kódy biotopů Czech kode

Obrázek
Image

Pobřežní a halofytní stanoviště

1340

Vnitrozemské slané louky

Inland salt meadows

T7
T7 slaniska

Pobřežní písečné duny a kontinentální duny

2330

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Open grassland with Corynephorus and Agrostis of continental dunes

T5.1
T5.2
T5.3

 obrázek z oficiální stránky Natura 2000 (T5.1)
Sladkovodní stanoviště
3130

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Oligotrophic to mesotrophic standing waters of plains to subalpine levels of the Continental and Alpine Region and mountain areas of other regions, with vegetation belonging to Littorelletea uniflorae and/or to Isoëto-Nanojuncetea

M2.1
M2.2
M2.3
M3
V6

M2.3 vegetace obnažených den
3140

Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara formations

V5
V5 vegetace parožnatek
3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation

V1
V1 makrofytní veg. eutrofních a mezotrofních stojatých vod
3160

Přirozená dystrofní jezera a tůně

Natural dystrophic lakes and ponds

V3
3220

Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů

Alpine rivers and the herbaceous vegetation along their banks

M4.3
3230

Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německým (Myricaria germanica)

Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica

M4.2
3240

Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)

Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos

K2.2
3260

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation

V4A
V4 vegetace vodních toků
3270

Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p.

Muddy river banks with Chenopodion rubri p. p. and Bidention p. p. vegetation

M6
M6 bahnité říční náplavy

Vřesoviště a křoviny mírného pásu

4030

Evropská suchá vřesoviště

European dry heaths

T8.1B
T8.2B
T8.3

T8.1 suchá vřesoviště nížin a pahorkatin
4060

Alpínská a boreální vřesoviště

Alpine and boreal heaths

A2.1
A2.2

4070*

Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

Bushes with Pinus mugo and Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

A7
4080

Subarktické vrbové křoviny

Sub-Arctic willow shrubs

A8.1
A8.2

40A0*

Kontinentální opadavé křoviny

Continental deciduous thickets

K4A
K4B

K4A nízké křoviny
Tvrdolisté křoviny
5130

Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands

T3.4B
T8.1A
T8.2A

Přirozené a polopřirozené travinné formace

6110(*)

Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) – prioritní stanoviště

Rupicolous calcareous or basophilic grasslands (Alysso-Sedion albi)

T6.2A
T6.2B

6150

Silikátové alpínské a boreální trávníky

Siliceous alpine and boreal grasslands

A1.1
A1.2
A3

6190

Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

Rupicolous pannonic grasslands (Stipo-Festucetalia pallentis)

T3.1
T3.2

T3.2 pěchavové trávníky
6120(*)

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Semi-natural dry grasslands and shrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia)

T3.3C
T3.3D
T3.4A
T3.4C
T3.4D
T3.5A
T3.5B

T3.4D širokolisté suché trávníky
6230

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

Species rich Narduus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas,  in continental Europe)

T2.1
T2.2
T2.3A
T2.3B

T2.3B podhorské a horské smilkové trávníky
6240*

Subpanonské stepní trávníky

Sub-pannonic steppic grasslands

T3.3A
T3.3A subpanonské stepní trávníky
6250*

Panonské sprašové stepní trávníky

Pannonic loess steppic grasslands

T3.3B
T3.3B panonské sprašové stepní trávníky
6260*

Panonské písčité stepi

Pannonic sand steppes

T5.4
6410

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)

T1.9
6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels

M5
M7
A4.1
A4.2
A4.3
T1.6
T1.8

M5 devětsilové lemy horských potoků
6440

Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii

Alluvial meadows of river valleys of the Cnidion dubii alliance

T1.7
T1.7 kontinentální zaplavované louky
6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Extensive hay meadows of the plain to submontane levels (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

T1.1
T1.1 ovsíkové louky
6520

Horské sečené louky

Mountain hay meadows

T1.2

Vrchoviště, rašeliniště a slatiniště

7110*

Aktivní vrchoviště

Active raised bogs

R3.1
R3.3

7120

Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

R3.4
7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

Transition mires and quaking bogs

M1.6
R2.2
R2.3

R2.3 přechodová rašeliniště
7150

Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

Depressions on peat substrates

R2.4
7210*

Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae

Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae

M1.8
7220

Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)

R1.1
R1.3
R2.1

7230

Zásaditá slatiniště

Alkaline fens

R2.1
Skalní stanoviště a jeskyně
8110

Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)

Siliceous scree of the montane to snow levels (Androsacetalia alpinae and Galeopsietalia ladani)

A6A
8150

Středoevropské silikátové sutě

Medio-European siliceous scree

S2B
8160*

Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

Calcareous scree of hill and montane levels

S2A
8210

Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

Chasmophytic vegetation of calcareous rocky slopes

S1.1
S1.1 štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Chasmophytic vegetation of siliceous rocky slopes

S1.2
A5
A6B

8230

Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

Pioneer vegetation onsiliceous rock surfaces (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

T6.1A
T6.1B

T6.1 acidofilní vegetace efemér a sukulentů
8310

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Cave not open to public

S3B
S3B jeskyně nepřístupné veřejnosti
Lesy
9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

Luzulo-Fagetum beech forests

L5.4
9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Asperulo-Fagetum beech forests

L5.1
L5.1 květnaté bučiny
9140

Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius)

Medio-European subalpine beech woods

L5.2
L5.2 horské bučiny
9150

Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

Medio-European limestone beech forests (Cephalanthero-Fagion)

L5.3
9170

Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Galio-Carpinetum oak hornbeam forests

L3.1
L3.2
L3.3B
L3.3C
L3.3D

L3.1 hercynské dubohabřiny
9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines

L4
L4 suťové lesy
9190

Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains

L7.2
91D0*

Rašelinný les

Bog woodland

R3.2
L9.2A
L10.1
L10.2
L10.3
L10.4

91E0*

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Mixec ask-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

L2.1
L2.2A
L2.4

L2.2 údolní jasanovo-olšové luhy
91F0

Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek atlanstké a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or  Fraxinus angustifolia, along the great rivers of the Atlantic and Middle-European provinces (Ulmenion minoris)

L2.3A
L2.3B

L2.3 tvrdé luhy
91G0*

Panonské dubohabřiny

Pannonic oak-hornbeam forests

L3.3A
L3.4

L3.3 karpatské dubohabřiny
91H0*

Panonské šipákové doubravy

Pannonic white-oak woods

L6.1
91I0*

Eurosibiřské stepní doubravy

Euro-Siberian steppe oak woods

L6.2
L6.3
L6.4
L6.5A

L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
91T0
Bory
Central European lichen pine forests
L8.1A
91U0

Lesostepní bory

Sarmatis steppe pine forests

L8.2
 

Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.