Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 14. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Zpracuji Naturové posouzení (posouzení podle § 45i)
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 29. 08. 2009 (28035 přečtení)

Jednou z mých služeb je Naturové posouzení (posouzení podle § 45i). Povinnost provést Naturové posouzení ukládá orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 45i, kterým nevyloučí významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.Naturové posouzení

Naturové posouzení je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení přímých i nepřímých vlivů posuzovaného záměru na předměty ochrany a celistvost evropsky významné lokality (EVL) a/nebo ptačí oblasti (PO). Předměty ochrany ptačích oblastí jsou druhy ptáků, předměty ochrany evropsky významných lokalit jsou druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť (tj. vegetace). Naturové posouzení se zabývá celým průběhem zamýšleného zásahu, výstavbou, užíváním a odstraněním stavby. Obsahem Naturového posouzení je i srovnání variant záměru a navržení zmírňujících nebo v případě významného negativného vlivu navržení kompenzačních opatření.

Zákon upravuje Naturové posouzení v § 45h a § 45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Investor je povinen předložit návrh záměru orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít významný vliv na území evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 2000. Jestliže orgán ochrany přírody významný vliv nevyloučí, musí být záměr předmětem posouzení podle § 45i - Naturového posouzení. Investor je povinen provést Naturové posouzení na vlastní náklady. Naturové posouzení může provádět jen autorizovaná osoba.

Průběh: Zpracování Naturového posouzení trvá většinou týdny až měsíce. Zahrnuje zjištění výskytu předmětu nebo předmětů ochrany dané EVL nebo PO ve vztahu k záměru. Podle charakteru předmětu ochrany jsou přizvání specialisté (ornitolog, ichtyolog, entomolog) a je proveden terénní průzkum. Následuje vyhodnocení vlivů záměru.

Moje služby: Jako držitelka autorizace zpracuji Naturové posouzení. Navrhnu varianty bez negativních vlivů nebo s mírně negativními vlivy. Investorům mohu nabídnout své zkušenosti s Naturou 2000 v České republice - podílela jsem se na jejím vzniku a dále spolupracuji s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR na aktualizaci vrstvy mapování.

Autorizace: Kopie autorizace pro posouzení podle § 45i (Naturové posouzení) zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny č.j. 35002/ENV/06, 1222/630/06 ze dne 5.9.2007

 

Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci? Potřebujete zpracovat Naturové posouzení?

Napište mi


Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.