Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Zákony * Náležitosti oznámení podlimitního záměru
citace zákona - Zákony - 23. 08. 2009 (14405 přečtení)

Příloha č. 3a k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Podlimitní záměr je takový záměr, který není zařazen v příloze č. 1 ani v kategorii č. I (záměry vždy podléhající posouzení) ani v kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení.

Změny novelou 39/2015 červeně.Příloha č. 3a k zákonu č. 100/2001 Sb.


Oznámení podlimitního záměru

I. Údaje o oznamovateli
1. Obchodní firma/Jméno
2. IČO
3. Sídlo/Adresa
4. Jméno, přijmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

II. Název záměru

III. Údaje o záměru
1. Umístění záměru (obec, k.ú.)
2. Charakter záměru, stručný popis technického a technologického řešení záměru, včetně parametrů (např. zastavěná plocha, kapacita výroby, počet dobytčích jednotek)
3. Druh navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 § 9a odst. 3
4. Výčet staveb, činností a technologií v území dotčeném záměrem (realizovaných, připravovaných, uvažovaných)
5. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (ÚSES, ZCHÚ, VKP apod.)

IV. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy (zemědělské půdy, lesa)
2. Odběr a spotřeba vody
3. Surovinové zdroje
4. Energetické zdroje

V. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
2. Množství odpadních vod, míra jejich znečištění
3. Kategorizace a množství odpadů
4. Zdroje hluku
5.Rizika havárií

VI. Shrnutí charakteristik záměru a lokality, aby bylo možné posoudit, zda záměr vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.

 

Přílohy:
Mapy širších vztahů s označením umístění záměru v dané obci a ve vztahu k okolní zástavbě
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Datum zpracování oznámení:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:
Podpis zpracovatele:
Podpis oznamovatele (oprávněného zástupce):

 

Zpět na Průvodce:

 Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi


Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.