Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 27. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L7.2 vlhké acidofilní doubravy
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 07. 03. 2007 (9964 přečtení)

Krátký popis biotopu. 

Biotop:   L7.2 vlhké acidofilní doubravy

Natura 2000: 
9190 Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains
Fytocenologie:   Genisto germanicae-Quercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967


 

   

 

Doubravy s převahou dubu letního s příměsí břízy bělokoré, borovice lesní a dubu zimního a s druhy severoevropských boreálních lesů : břízou pýřitou, osikou, jeřábem ptačím. V keřovém patře je častý výskyt krušiny olšové. Bylinné patro je tvořeno bezkolencem rákosovitým, který má převahu, často také dominuje ostřice třeslicovitá, dále se vyskytují druhy vlhkých kyselých půd jako mochna nátržník a vrbina obecná. Mechové patro bývá přítomno. Vlhké acidofilní doubravy osidlují mělké sníženiny v nížinách a pahorkatinách ve výšce 200-400 m.n.m., místy až 450 m.n.m. Půdy jsou střídavě vlhké, kyselé, dočasně zamokřené srážkami a v léte vysychající. Vyskytuje se ve středních a východních Čechách a na Opavsku, ojediněle i jinde.

K jednotce jsou zařazeny i fragmentární výskyty acidofilních jedlových doubrav, které jsou velmi ovlivněné člověkem. V acidofilních jedlových doubravách převládá jedle bělokorá a duby, příměs tvoří pionýrské dřeviny bříza a jeřáb.  Bylinné patro tvoří druhy vlhkých acidofilních doubrav a třtina rákosovitá, svítel okrouhlolistý, bika chlupatá, mléčka zední, starček Fuchsův (s. vejčitý) a violka Rivinova. Mechové patro bývá vyvinuto. Fragmenty se vyskytují na Křivoklátsku, na Jevanské plošině a v Železných horách a často jsou obtížně rozlišitelné od vlhkých acidofilních doubrav.

 Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

bříza bělokorá Betula pendula
bříza bělokorá
Dg krušina olšová Frangula alnus
krušina olšová
borovice lesní Pinus sylvestris
borovice lesní
Dg topol osika Populus tremula
topol osika
dub zimní Quercus petraea s.l.
dub zimní
Dm dub letní Quercus robur
dub letní
jeřáb ptačí Sorbus aucuparia
jeřáb obecný
metlička křivolaká Avenella flexuosa
metlička křivolaká
Dm ostřice třeslicovitá Carex brizoides
ostřice třeslicovitá
Dg vrbina obecná Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris, vrbina obecná
černýš luční Melampyrum pratense
černýš luční
Dg Dm bezkolenec rákosovitý Molinia arundinacea
bezkolenec rákosovitý
Dg mochna nátržník Potentilla erecta
mochna nátržník
borůvka Vaccinium myrtillus
brusnice borůvka

Dg bříza pýřitá Betula pubescens

obrázky

Dg kapraď osténkatá Dryopteris carthusiana

obrázky

Dg jestřábník hladký Hieracium laevigatum

obrázek

 

 

 

Mechorosty:

bezvláska vlnkatá Atrichum undulatum
ploník obecný Polytrichum commune
ploník ztenčený Polytrichum formosum

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.