Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 31. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * L5.4 - acidofilní bučiny
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 04. 01. 2006 (7525 přečtení)

Krátký popis biotopu.Lesy s převahou buku lesního s příměsí klenu, dubů, lípy srdčité, smrku a jedle. Keřové patro nebývá vyvinuto, pokud je přítomno má malou pokryvnost a obsahuje zmlazené druhy stromového patra. Bylinné patro je většinou druhově chudé a s malou pokryvností, obvykle nekryje více než 50% plochy. Do této jednotky patří i tzv. nahé bučiny s absencí bylinného patra, které by ale neměly být zaměňovány s mladými nevyvinutými porosty květnatých bučin, které bývají bez podrostu také. V bylinném patře acidofilních bučin převažují acidofilní lesní druhy a druhy vázané na bučiny. Ve vyšších polohách přistupují i druhy horské. Mechové patro nebývá vyvinuto, mechorosty porůstají padlé dřevo a kameny. Vyskytuje se na strmých i mírných svazích s kyselým podložím na chudých půdách, na bohatších půdách se vyskytují na hřbetech a na nejstrmějších svazích, které jou o živiny ochuzené. Nadmořské výšky výskytu se pohybují od 450 do 1200 m.n.m., výjimečně v inverzních polohách na strmých svazích a v hlubokých roklích. V Ostravské pánvi rostou na kyselých pseudoglejích ve výškách od 200 m.n.m. Acidofilní bučiny najdeme v suprakolinních až montánních polohách celé republiky, chybí v nižších polohách a Karpatech jsou často nahrazeny bučinami květnatými. Rozlišujeme několik typů: podhorské kyselé bučiny s bikou hajní, horské bučiny se smrkem a třtinou chloupkatou, v Beskydech a na vrcholech severočeských kopců je hojnější horský typ se třtinou rákosovitou, na kamenitých půdách je rozšířen typ s převahou kapradin, na Ostravsku je výrazná příměs dubu letního a olše lepkavé a v bylinném patře převaha ostřice třeslicovité.

K jednotce acidofilních bučin jsou přiřazeny i vzácné a fragmentární výskyty chudých acidofilních jedlin, které jsou charakteristické kromě vyššího podílu jedle též výskytem ostřic: třeslicovité, prstnaté, kulkonosné, řídkoklasé a lesní a druhy svízelem okrouhlolistým, sítinou rozkladitou, bikou chlupatou, pstročkem dvoulistým, strdivkou nící a mateřkou trojžilnou.

 

Pro návrat ke článku Biotopy ČR - lesy a křoviny použijte tlačítko Zpět vlevo dole.

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.