Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 19. 02. 2007 (9445 přečtení)

Popis biotopu.Biotop:   L3.2, polonské dubohabřiny

Natura 2000:  
9170  Galio-Carpinetum oak and hornbeam forests
Fytocenologie:   Carpinion Issler 1931, Tilio-Carpinetum Trozczyk


 

   

 

Lesy s dominancí habru obecného, s lípou a duby. V keřovém patře se vyskytují druhy stromového patra, líska a krušina olšová. V bylinném patře se vyskytují mezofilní lesní druhy a hojné jsou i druhy vlhčích lesních půd a druhy boreálních lesů. Vyskytuje se na svazích i na rovinách, půdy bývají bohatší a na jaře zamokřené. Výskyt je omezen pouze na Ostravsko a v okolí.

 Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

Dg Dm habr obecný Carpinus betulus
Carpinus betulus, habr obecný
líska obecná Corylus avellana
Corylus avellana, líska obecná
topol osika Populus tremula
topol osika
Dm dub zimní Quercus petraea s.l.
dub zimní
Dm dub letní Quercus robur
dub letní
bez černý Sambucus nigra
bez černý
Dm lípa srdčitá Tilia cordata
Tilia cordata, lípa srdčitá
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
sasanka hajní Anemone nemorosa
Anemone nemorosa, sasanka hajní
kopytník evropský Asarum europaeum
kopytník evropský
papratka samičí Athyrium filix-femina
papratka samičí
válečka lesní Brachypodium sylvaticum
válečka lesní
zvonek kopřivolistý Campanula trachelium
zvonek kopřivolistý
ostřice třeslicovitá Carex brizoides
ostřice třeslicovitá
jahodník obecný Fragaria vesca
jahodník obecný
pitulník žlutý Galeobdolon luteum s. l.
Galeobdolon luteum, hluchavka pitulník
kuklík městský Geum urbanum
kuklík městský
pstroček dvoulistý Maianthemum bifolium
pstroček dvoulistý
mléčka zední Mycelis muralis
mléčka zední
Dg šťavel kyselý Oxalis acetosella
šťavel kyselý
lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní
plicník lékařský Pulmonaria officinalis
Pulmonaria officinalis, plicník lékařský
žindava evropská Sanicula europaea
žindava evropská
krtičník hlíznatý Scrophularia nodosa
krtičník hlíznatý
Dg sedmikvítek evropský Trientalis europaea
sedmikvítek evropský
Dg brusnice borůvka Vaccinium myrtillus
brusnice borůvka
violka lesní Viola reichenbachiana
violka lesní

ostřice lesní Carex sylvatica

obrázky

Dg svízel Schultesův Galium schultesi

obrázky

kokořík mnohokvětý Polygonatum multiflorum

obrázky

   

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.