Evropská úmluva o krajině

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Mezinárodní úmluvy, Vydáno dne: 18. 09. 2008Znění česky: Evropská úmluva o krajině
Znění anglicky: European Landscape Convention
Sjednána: 
V ČR platná od: 1. března 2004
Předmět: Hlavním cílem Úmluvy je zajistit ochranu jednotlivých typů evropské krajiny. Její význam spočívá v tom, že ukládá povinnost vytvářet a realizovat ohleduplné a z hlediska charakteru krajiny udržitelné krajinné politiky, a to za účasti veřejnosti a místních a regionálních úřadů, a dále pak zohledňovat charakter krajiny při formování politik územního rozvoje, urbánního plánování a jiných sektorálních či intersektorálních politik. Tato smlouva má sloužit jako efektivní nástroj mezinárodní spolupráce. Úmluva požaduje, aby péče o krajinu měla charakter udržitelného rozvoje, zahrnujícího pravidelné udržování krajiny a slaďování hospodářských, environmentálních a sociálních zájmů a postupů.
Počet smluvních stran: 23
Česká legislativa:
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Oficiální stránky: http://www.coe.int/
Další odkazy: AOPK, MŽP