Předběžné projednání

Autor: citace zákona <>, Téma: Zákony , Vydáno dne: 01. 10. 2008

Předběžné projednání je účinný způsob pro investory jak se vyhnout problémům. Jedná se o § 15 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů.§ 15
Předběžné projednání
Příslušný úřad a dotčené správní úřady jsou povinny, pokud je o to oznamovatel nebo předkladatel požádá ještě před předložením oznámení podle § 6 nebo oznámení podle § 10c, projednat s oznamovatelem nebo předkladatelem uvažovaný záměr včetně případných variant řešení záměru nebo koncepci a doporučit mu předběžné projednání s dalšími dotčenými správními úřady, dotčenými územními samosprávnými celky, popřípadě s dalšími subjekty. Příslušný úřad a dotčené správní úřady jsou povinny na žádost oznamovatele nebo předkladatele mu poskytnout informace o životním prostředí podle zvláštního právního předpisu (1).
 

(1) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

 

Zpět na Průvodce:

 Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí - EIA