Bernská úmluva

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Mezinárodní úmluvy, Vydáno dne: 21. 08. 2007Poznámka: Jako Bernská úmluva se označují dvě mezinárodní dohody uzavřené v Bernu: Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (1986) a Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť(1979)
Znění česky: Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť
Znění anglicky: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats
Sjednána: 1979 Bern
V ČR platná od: od r. 1998
Předmět: Ochrana planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů včetně míst jejich přirozeného výskytu, a to zejména druhů a lokalit, které přesahují hranice států. Zvláštním programem je SMARAGD (EMERALD), iniciován Radou Evropy, nyní je na území členských států Evropské unie postupně začleňován do soustavy Natura 2000, samostatně existuje ve státech mimo území Evropské unie. Podle tohoto programu jsou vymezována ASCI (Areas of Special Conservation Interest).
CORINE
Počet smluvních stran: 51
Česká legislativa:
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Oficiální stránky: www.coe.int
Další odkazy:
AOPK